สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนรี  เพ็งวัน
2. นายนนทวัช  ลาวิไล
3. นางสาววรวรรณ  ฉันท์วรุตพงศ์
4. นางสาววริศมณี  มาลีประสานกุล
5. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
3. นางสาวณิชาพัชร์  ตองกระสินธุ์
4. นายธนวัฒน์  กิตติศิริพันธ์
5. นายธรธรณ์  นทีแสนประเสริฐ
6. นางสาวนิโลบล  แก้วน้ำเงิน
7. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมพรมทอง
8. นายพิชัยพัฒน์  คุณธโนพิภัทร
9. นายพุทธาวี  แซ่ซิ้ม
10. นายรดิศ  จันทร์ฉาย
11. นายวรากร  ท่าฉลาด
12. นางสาวศศิมา  จันดีเวียง
13. นางสาวศศิวิมล  เอื้อนพรหมราช
14. นางสาวศุภิสรา  กิจสวัสดิ์
15. นางสาวสุทธิดา  ชุมพล
16. นางสาวสุมินตรา  ขันจอก
17. นายสุเมษ  วรารัตน์ไชย
18. นายอนพัทย์  แก้วสดิตย์วงศ์
19. นางสาวอัจจิมา  เลิศสกุลธรรม
20. นางสาวเจนจิรา  เหลาแตว
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายจรัล  จินจาคาม
3. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
4. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
5. นางสาวอนงค์  แซ่ซิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 9 1. นางสาวเนตรนภิศ  มณีอินทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.81 ทอง 5 1. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  กันพิบูลย์
2. นายไชยพล  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวศิรินาถ  อุดมถิรพันธุ์
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ประวงษ์รัตน์
3. เด็กหญิงทิพนภา  ลิมป์สานนท์
4. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกิด
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
7. เด็กชายสรวิศ  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงสราวีย์  บรูเซอร์แฟนเกอร์
9. เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่ทอง
10. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บัวจูม
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
3. นายกิตติวรา  พิมพาดี