สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พงษ์พนัส
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวศรินดา  เวชกิจ
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
3. เด็กหญิงสราวีย์  บรูเซอร์แฟนเกอร์โน
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ผาสุข
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
3. เด็กชายปฏิพล  วงศ์สืบสันตติ
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
2. นางสาวสุนันท์  โพธิ์วัด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวนพ  ขจรชัยกิตติ
2. นางสาวมุขธิดา  ยอดโปร่ง
3. นางสาวสุจิตรา  สุภาโชค
 
1. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวภัทราภรณ์  เนื่องเม็ก
2. นางสาวมินฑิตา  ปีนะเก
3. นายอนพัทย์  แก้วสถิตย์วงศ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  สำรีพันธ์
3. เด็กหญิงพิชยา  ชุมสาย ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงศศิภา  สมภักดี
5. เด็กหญิงหทัยวรรณ  หลิมกอสกุล
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  บินซาอิส
2. นางสาวณัชยา  ภู่รัตนากรกุล
3. นางสาวสิตานัน  สว่างฟ้า
4. นายสีหนาท  ศิริวรกุลชัย
5. นายโภคิน  เอนกสุวรรณ
 
1. นางสาวอนงค์  แซ่ซิ้ม
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวรัตนวลี  พรเมธามัย
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวายุพล  พลเยี่ยม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ยืนยาว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาญจน์ธีรโชติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนบัติ
2. เด็กชายธนพล  ทับทิม
3. เด็กหญิงนิรัชกุล  รติศักดิ์สุนทร
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลชัย  ธีรศรีพงศ์
2. นายกฤษฏา  บรรณศรี
3. นายภควัต  เลาหะโชติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศาสตรินทร์
2. เด็กชายนนทวัช   ตั้งกิจวรธรรม
3. นายพิพัฒน์  ดวงพุทธา
4. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
5. เด็กชายสิรวิชญ์   เกลื่อนกลางดอน
6. เด็กชายอนุรักษ์  งามสอน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล   กิมอ่วม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายอรรถพล   หอมสิน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายยุทธภูมธ์   รักษาภักดี
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   เชยจันทร์
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรรณภา   ชาดา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจงรัก  แสงสุริยวงษ์
2. เด็กหญิงจริยา  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เหมาะโสม
4. เด็กหญิงธัญธร  สงวนเกียรติสุข
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลลออ
6. เด็กชายวุฒิยากร  ธนะไพรินทร์
7. เด็กชายศรเทพ  รอดเรืองฤทธิ์
8. เด็กชายสพลเชษฐ์  อังคลักขณา
9. เด็กชายสุทธินันท์  ธาดาลิมะวัฒน์
10. เด็กชายเตชิต  ฉั่วเจริญ
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรธวัช  ศรีเกิด
2. นางสาวชญานี  เมฆหมอก
3. นายณัฐกิตติ์  ปฏิเหตุ
4. นางสาวทรรศนีย์  จิตศศิวิมล
5. นางสาวนฤมล  มีรัตน์
6. นางสาวน้ำทิพย์  สมภักดี
7. นายปฏิภาณ  ทองนพคุณ
8. นายภัทรดนัย  คงทน
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  พงษ์พนัส
10. นางสาวมินฑิตา  ปีนะแก
11. นางสาววรรณภา  ชาดา
12. นางสาวศิวะพร  สุวรรณ
13. นางสาวอภิสรา  กันพิบูลย์
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นายชานนท์  จิระประยูร
3. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 1. นายกิตติธัช  ชินบุญนาค
2. นางสาวปนัดดา  เสรีรัฐ
3. นายศรัณย์  วงษ์อนุ
4. นางสาวสิคิริน  วังน้อย
5. นางสาวเบญญาภา  ตะวันธรรม
 
1. นางกนกเรขา  เทพเทียน
2. นางสาวณัฐกานต์  วิสุวงศ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกิดศักดิ์  ศักดิ์ปิยเมธากุล
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจันทกานต์   จิรอัชรฤกษ์
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 14 1. นายปณชัย  ตั้งเจริญวัฒนากุล
2. นางสาวสุพิชญา   คะตา
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  คชนินทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  จำปาทิ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นิรมิตตานนท์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรนันท์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
3. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
4. นางสาวศิวนาถ  นินทสิน
5. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
6. นางสาวอุบลวรรณ  หลวงเทพ
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
3. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล