สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรนภิศ  มณีอินทร์
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกวินภพ  เพช็รนาม
2. นายณัฐพงษ์  สมบัติตรา
3. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
 
1. นางสาวปรีชญา  ชูนิ่ม
2. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกลื่อนกลางดอน
2. เด็กหญิงภรธนภัทร  พุทธาภิวัฒน์
3. เด็กชายอชิตะ  เกศรามงคล
 
1. นางศรีสุดา  สุขชุม
2. นางสาวชนุพร  ประสานศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษดา  ศิริวงศ์วัฒนากุล
2. นายพรหมนรินทร์  บุณยโยธิน
3. นางสาวยุวดี  เหลื่อมเพ็ชร
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางศิวิไล  พรหมดำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางศิวิไล  พรหมดำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทศธร  งามนิธิพงศา
2. เด็กหญิงพรนภา  เรืองพานิช
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
4. เด็กหญิงอารยา  จงนภาศิริกูร
5. เด็กหญิงไอเดีย  แสงนิล
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิราภา   จิตย์นิยม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชญาณ์ทิพย์  ธเนศพร
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวศุภกานต์  สู้ทุกทิศ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลปรีดา  ทาทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีสมัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จันทร์สา
3. เด็กชายอนวัช  ถาวีวร
4. เด็กชายอัฑฒ์พงศ์   นันทพล
5. เด็กชายเสาเอก  ชูทอง
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวนพรัตน์  โรจนกิจวัฒนา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเพขร
2. เด็กหญิงจงรักษ์  แสงสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  ทั่งทอง
4. เด็กหญิงฐานิตา  นาคเกิด
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เหมาะโสม
6. เด็กหญิงธัญธร  สงวนเกียรติสุข
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชัญญา  โฆษิตพัฒนา
 
1. นางสาวกฤติยา  จอมคำ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายณัฐสิชฌ์  พินยะสิน
 
1. Mr.Komail  Hassan Moosvi
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.42 ทองแดง 5 1. เด็กชายชนณัฐธี  กุฎีศรี
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.1 ทองแดง 10 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัชพร  พากย์สุขี
2. เด็กชายภูมิภัทร  ส่งแสง
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Juliet   Caratay Abadingo
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสรวิศ  วัชระสุขจิตร
2. เด็กชายเมธาพันธ์  เลียมไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายศรายุทธ  กานนท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐพิชญ์   เจ็งศรีวงศ์
2. เด็กชายธีรนัย  ดิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัฑร์  เถื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญญา  เตชะวิทยาศิลป์
3. เด็กหญิงพัชริดา  ประมงกิจ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์