สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงไอริณ  ดุลยตระกูล
 
1. นางสาวภัชราพา  แสงน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวธัญญาเรศ  เชยชูชาติ
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นายธนภูมิ  กุละรักษ์
2. นางสาวเกศกนก  ทองกลม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงแพรวนิตย์  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายติณณภพ  จรัสพัฒน์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนดล  วัฒฒนอัคคะกานต์
 
1. นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมหิทธิผล  นภาชัยกิจ
 
1. นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนดล  วัฒนอัคคะกานต์
2. เด็กหญิงเทอดศิริ  แพงไทย
3. เด็กหญิงแพรววนิต  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นาแย้ม
2. นางสาวชนุพร  ประสานศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นายฌาน  ศรีสัจจัง
2. นางสาววิชญาดา  ขุนทองไทย
3. นางสาวศศิวิมล  ทองเทพ
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นายชำนาญ  สังข์ทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฉับพลัน
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  มณีเลิศอุดม
3. เด็กหญิงภาภัคแก่น  ตรงชูเกียรติ
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางศรีสุดา  สุขชุม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณิชกานต์  เลิศสุดประเสริฐ
2. นางสาวพัชราภรณ์  มณีศุภโชค
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนิสร  เอื้อสมศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัทมผดุงศักดิ์
 
1. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนันทวรรณ  นิ่มน้อย
2. เด็กชายสุรชาติ  เอกอัครบัณฑิต
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 51.66 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพงษ์   สมบัติตรา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนดล  ธีรธาดาพงศ์
 
1. นายเตชทัต  หล้าหิบ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐชนน  เครือเหลา
 
1. Mr.Alex   Swaffer
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา  ชะเอม
 
1. นางสาวปริยานุช  อรรถวัน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชนาภา  มานะชาติสกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีชัย
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Juliet   Caratay Abadingo
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจารุวรรณ  บางเอี่ยม
2. นายณัฐขจร  ตระกูลแสงไพศาล
3. นางสาวณัฐนรี  เพ็งวัน
4. นายนนทวัช  ลาวิไล
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
6. นางสาวนัชชา  โสตติสถาพรชัย
7. นายปณิธาน  ศรีสร้อย
8. นางสาวมินฑิตา  ปีนะเก
9. นางสาววรวรรณ  ฉันท์วรุตพงศ์
10. นางสาววริศมณี  มาลีประสานกุล
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายจรัล  จินจาคาม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 49.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุทิ  พงษ์ทักภักดี
2. เด็กชายอาชวิน   ชัยตรีกาล
 
1. นายศรายุทธ  กานนท์
2. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.67 เข้าร่วม 10 1. นายพีรพัฒน์  สมบูรณ์กิจเจริญ
2. นายศศินทร์  สีมาสุรพจน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 11.78 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตม์  เลียงศรีสุข
2. นายชัชนันท์  หิรัญผลานนท์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี