สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงไอริณ  ดุลยตระกูล
 
1. นางสาวภัชราพา  แสงน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวธัญญาเรศ  เชยชูชาติ
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรนภิศ  มณีอินทร์
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พงษ์พนัส
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวศรินดา  เวชกิจ
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
3. เด็กหญิงสราวีย์  บรูเซอร์แฟนเกอร์โน
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นายณัฐพงษ์  สมบัติตรา
2. นางสาวมิณฑิตา  ปีนะเก
3. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธบูลย์  ดีพิชิต
2. เด็กชายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางสาวสุพิชชา  เคียงข้าง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิแปลง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นายธนภูมิ  กุละรักษ์
2. นางสาวเกศกนก  ทองกลม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงแพรวนิตย์  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายติณณภพ  จรัสพัฒน์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ผาสุข
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
3. เด็กชายปฏิพล  วงศ์สืบสันตติ
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
2. นางสาวสุนันท์  โพธิ์วัด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกวินภพ  เพช็รนาม
2. นายณัฐพงษ์  สมบัติตรา
3. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
 
1. นางสาวปรีชญา  ชูนิ่ม
2. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนดล  วัฒฒนอัคคะกานต์
 
1. นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมหิทธิผล  นภาชัยกิจ
 
1. นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนดล  วัฒนอัคคะกานต์
2. เด็กหญิงเทอดศิริ  แพงไทย
3. เด็กหญิงแพรววนิต  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นาแย้ม
2. นางสาวชนุพร  ประสานศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นายฌาน  ศรีสัจจัง
2. นางสาววิชญาดา  ขุนทองไทย
3. นางสาวศศิวิมล  ทองเทพ
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นายชำนาญ  สังข์ทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกลื่อนกลางดอน
2. เด็กหญิงภรธนภัทร  พุทธาภิวัฒน์
3. เด็กชายอชิตะ  เกศรามงคล
 
1. นางศรีสุดา  สุขชุม
2. นางสาวชนุพร  ประสานศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวนพ  ขจรชัยกิตติ
2. นางสาวมุขธิดา  ยอดโปร่ง
3. นางสาวสุจิตรา  สุภาโชค
 
1. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฉับพลัน
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  มณีเลิศอุดม
3. เด็กหญิงภาภัคแก่น  ตรงชูเกียรติ
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางศรีสุดา  สุขชุม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษดา  ศิริวงศ์วัฒนากุล
2. นายพรหมนรินทร์  บุณยโยธิน
3. นางสาวยุวดี  เหลื่อมเพ็ชร
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางศิวิไล  พรหมดำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
3. เด็กหญิงปรียานันท์  สุนทรธีรวัฒน์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวภัทราภรณ์  เนื่องเม็ก
2. นางสาวมินฑิตา  ปีนะเก
3. นายอนพัทย์  แก้วสถิตย์วงศ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางศิวิไล  พรหมดำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณิชกานต์  เลิศสุดประเสริฐ
2. นางสาวพัชราภรณ์  มณีศุภโชค
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนิสร  เอื้อสมศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัทมผดุงศักดิ์
 
1. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณโรจ  ทวีวงศ์วรพานิช
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องกิจ
 
1. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.98 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  สำรีพันธ์
3. เด็กหญิงพิชยา  ชุมสาย ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงศศิภา  สมภักดี
5. เด็กหญิงหทัยวรรณ  หลิมกอสกุล
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนรี  เพ็งวัน
2. นายนนทวัช  ลาวิไล
3. นางสาววรวรรณ  ฉันท์วรุตพงศ์
4. นางสาววริศมณี  มาลีประสานกุล
5. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทศธร  งามนิธิพงศา
2. เด็กหญิงพรนภา  เรืองพานิช
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
4. เด็กหญิงอารยา  จงนภาศิริกูร
5. เด็กหญิงไอเดีย  แสงนิล
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  บินซาอิส
2. นางสาวณัชยา  ภู่รัตนากรกุล
3. นางสาวสิตานัน  สว่างฟ้า
4. นายสีหนาท  ศิริวรกุลชัย
5. นายโภคิน  เอนกสุวรรณ
 
1. นางสาวอนงค์  แซ่ซิ้ม
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิวาพันธ์  วงศ์ดี
2. นายปณชัย  ตั้งเจริญวัฒนากุล
3. นายพิพัฒน์  ดวงพุทธา
4. นายวชิระ  นิธิลาวัลย์
5. นายอนุกูล  กองศิลป์
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
3. นางสาวณิชาพัชร์  ตองกระสินธุ์
4. นายธนวัฒน์  กิตติศิริพันธ์
5. นายธรธรณ์  นทีแสนประเสริฐ
6. นางสาวนิโลบล  แก้วน้ำเงิน
7. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมพรมทอง
8. นายพิชัยพัฒน์  คุณธโนพิภัทร
9. นายพุทธาวี  แซ่ซิ้ม
10. นายรดิศ  จันทร์ฉาย
11. นายวรากร  ท่าฉลาด
12. นางสาวศศิมา  จันดีเวียง
13. นางสาวศศิวิมล  เอื้อนพรหมราช
14. นางสาวศุภิสรา  กิจสวัสดิ์
15. นางสาวสุทธิดา  ชุมพล
16. นางสาวสุมินตรา  ขันจอก
17. นายสุเมษ  วรารัตน์ไชย
18. นายอนพัทย์  แก้วสดิตย์วงศ์
19. นางสาวอัจจิมา  เลิศสกุลธรรม
20. นางสาวเจนจิรา  เหลาแตว
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายจรัล  จินจาคาม
3. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
4. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
5. นางสาวอนงค์  แซ่ซิ้ม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 9 1. นางสาวเนตรนภิศ  มณีอินทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.81 ทอง 5 1. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนันทวรรณ  นิ่มน้อย
2. เด็กชายสุรชาติ  เอกอัครบัณฑิต
 
1. นายจตุพล  บุญภิญโญ
2. นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  กันพิบูลย์
2. นายไชยพล  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวศิรินาถ  อุดมถิรพันธุ์
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ประวงษ์รัตน์
3. เด็กหญิงทิพนภา  ลิมป์สานนท์
4. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกิด
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
7. เด็กชายสรวิศ  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงสราวีย์  บรูเซอร์แฟนเกอร์
9. เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่ทอง
10. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บัวจูม
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
3. นายกิตติวรา  พิมพาดี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิราภา   จิตย์นิยม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวรัตนวลี  พรเมธามัย
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนัญญา  ทับทวี
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวายุพล  พลเยี่ยม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชญาณ์ทิพย์  ธเนศพร
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ยืนยาว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาญจน์ธีรโชติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวงศ์วริศ  ชววิวรรธน์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นางสาวศุภกานต์  สู้ทุกทิศ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนบัติ
2. เด็กชายธนพล  ทับทิม
3. เด็กหญิงนิรัชกุล  รติศักดิ์สุนทร
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกมลชัย  ธีรศรีพงศ์
2. นายกฤษฏา  บรรณศรี
3. นายภควัต  เลาหะโชติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัดฐา  ศรีเปาระยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลปรีดา  ทาทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  กิมอ่วม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีสมัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จันทร์สา
3. เด็กชายอนวัช  ถาวีวร
4. เด็กชายอัฑฒ์พงศ์   นันทพล
5. เด็กชายเสาเอก  ชูทอง
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศาสตรินทร์
2. เด็กชายนนทวัช   ตั้งกิจวรธรรม
3. นายพิพัฒน์  ดวงพุทธา
4. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
5. เด็กชายสิรวิชญ์   เกลื่อนกลางดอน
6. เด็กชายอนุรักษ์  งามสอน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล   กิมอ่วม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล   เนียมเกิด
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี   เพ็งวัน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายอรรถพล   หอมสิน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลพร   โฆษิตชุติวัย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายยุทธภูมธ์   รักษาภักดี
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   เชยจันทร์
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวนพรัตน์  โรจนกิจวัฒนา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 51.66 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพงษ์   สมบัติตรา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัดฐา  ศรีเปาระยะ
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรรณภา   ชาดา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงจงรัก  แสงสุริยวงษ์
2. เด็กหญิงจริยา  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เหมาะโสม
4. เด็กหญิงธัญธร  สงวนเกียรติสุข
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลลออ
6. เด็กชายวุฒิยากร  ธนะไพรินทร์
7. เด็กชายศรเทพ  รอดเรืองฤทธิ์
8. เด็กชายสพลเชษฐ์  อังคลักขณา
9. เด็กชายสุทธินันท์  ธาดาลิมะวัฒน์
10. เด็กชายเตชิต  ฉั่วเจริญ
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นายกรธวัช  ศรีเกิด
2. นายกวินภพ  เพ็ชรนาม
3. นายณัฐกิตติ์  ปฏิเหตุ
4. นางสาวทรรศนีย์  จิตศศิวิมล
5. นางสาวธนัญญา  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวน้ำทิพย์  สมภักดี
7. นายภัทรดนัย  คงทน
8. นายยุทธภูมธ์  รักษาภักดี
9. นางสาววรรณภา  ชาดา
10. นางสาวศิวะพร  สุวรรณ
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเพขร
2. เด็กหญิงจงรักษ์  แสงสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  ทั่งทอง
4. เด็กหญิงฐานิตา  นาคเกิด
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เหมาะโสม
6. เด็กหญิงธัญธร  สงวนเกียรติสุข
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยา  กวินอัฒฒ์
2. นางสาวชลัยกร  เหลียว
3. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
4. นางสาวพิรรัญชิดา  วัฒนเศรษฐานัน
5. นางสาววิชุดา  จันทร์ดี
6. นางสาวสิตานันท์  นัทธีทอง
7. นางสาวอรณี  แสงทองรุ่งเจริญ
8. นางสาวอุบลวรรณ  หลวงเทพ
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรธวัช  ศรีเกิด
2. นางสาวชญานี  เมฆหมอก
3. นายณัฐกิตติ์  ปฏิเหตุ
4. นางสาวทรรศนีย์  จิตศศิวิมล
5. นางสาวนฤมล  มีรัตน์
6. นางสาวน้ำทิพย์  สมภักดี
7. นายปฏิภาณ  ทองนพคุณ
8. นายภัทรดนัย  คงทน
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  พงษ์พนัส
10. นางสาวมินฑิตา  ปีนะแก
11. นางสาววรรณภา  ชาดา
12. นางสาวศิวะพร  สุวรรณ
13. นางสาวอภิสรา  กันพิบูลย์
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
2. นายชานนท์  จิระประยูร
3. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชัญญา  โฆษิตพัฒนา
 
1. นางสาวกฤติยา  จอมคำ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายณัฐสิชฌ์  พินยะสิน
 
1. Mr.Komail  Hassan Moosvi
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนดล  ธีรธาดาพงศ์
 
1. นายเตชทัต  หล้าหิบ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐชนน  เครือเหลา
 
1. Mr.Alex   Swaffer
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา  ชะเอม
 
1. นางสาวปริยานุช  อรรถวัน
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นายศรัณย์  วงษ์อนุ
 
1. นางสาวปริยานุช  อรรถวัน
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.42 ทองแดง 5 1. เด็กชายชนณัฐธี  กุฎีศรี
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.1 ทองแดง 10 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  ต่อดำรงค์
2. เด็กหญิงกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
3. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
4. เด็กหญิงปรารถนา  เตรียมสกุล
5. เด็กหญิงปาณิศา  โอนฉะเอก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายพันธ์
2. MissAlmira   Benetua Palsrio
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 1. นายกิตติธัช  ชินบุญนาค
2. นางสาวปนัดดา  เสรีรัฐ
3. นายศรัณย์  วงษ์อนุ
4. นางสาวสิคิริน  วังน้อย
5. นางสาวเบญญาภา  ตะวันธรรม
 
1. นางกนกเรขา  เทพเทียน
2. นางสาวณัฐกานต์  วิสุวงศ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกิดศักดิ์  ศักดิ์ปิยเมธากุล
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจันทกานต์   จิรอัชรฤกษ์
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัชพร  พากย์สุขี
2. เด็กชายภูมิภัทร  ส่งแสง
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Juliet   Caratay Abadingo
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชนาภา  มานะชาติสกุล
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีชัย
 
1. นางสาวอัญชนา  บุญหนุน
2. Mrs.Juliet   Caratay Abadingo
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจารุวรรณ  บางเอี่ยม
2. นายณัฐขจร  ตระกูลแสงไพศาล
3. นางสาวณัฐนรี  เพ็งวัน
4. นายนนทวัช  ลาวิไล
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
6. นางสาวนัชชา  โสตติสถาพรชัย
7. นายปณิธาน  ศรีสร้อย
8. นางสาวมินฑิตา  ปีนะเก
9. นางสาววรวรรณ  ฉันท์วรุตพงศ์
10. นางสาววริศมณี  มาลีประสานกุล
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายจรัล  จินจาคาม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภณ  เขม่นกิจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  วิโรจน์เตชะ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
2. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนันต์  แย้มอ่วม
 
1. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 49.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุทิ  พงษ์ทักภักดี
2. เด็กชายอาชวิน   ชัยตรีกาล
 
1. นายศรายุทธ  กานนท์
2. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองดี
2. นางสาววรรณกร  ธนธนานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.67 เข้าร่วม 10 1. นายพีรพัฒน์  สมบูรณ์กิจเจริญ
2. นายศศินทร์  สีมาสุรพจน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายธนกร   หงษ์เหลื่อม
2. เด็กชายราชวัลลภ์  สุขสิน
 
1. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสรวิศ  วัชระสุขจิตร
2. เด็กชายเมธาพันธ์  เลียมไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายศรายุทธ  กานนท์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐพิชญ์   เจ็งศรีวงศ์
2. เด็กชายธีรนัย  ดิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 11.78 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยุตม์  เลียงศรีสุข
2. นายชัชนันท์  หิรัญผลานนท์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
2. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 14 1. นายปณชัย  ตั้งเจริญวัฒนากุล
2. นางสาวสุพิชญา   คะตา
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 -    
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 -    
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  คชนินทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  จำปาทิ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นิรมิตตานนท์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปากรณ์  หัฎฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัฑร์  เถื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญญา  เตชะวิทยาศิลป์
3. เด็กหญิงพัชริดา  ประมงกิจ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรนันท์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
3. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
4. นางสาวศิวนาถ  นินทสิน
5. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
6. นางสาวอุบลวรรณ  หลวงเทพ
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
3. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  กิมอ่วน
2. เด็กหญิงดาวใจ  บัวพงชน
3. เด็กหญิงไอริณ  ดุลยตระกูล
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัตร
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  มีล้อม
2. นายณั,ฐวุฒิ  วงษ์ดี
3. นางสาวสุพัชชา  แสงสุข
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกลื่อนกลางดอน
2. เด็กชายวสุ  กฤติยาเมธากร
3. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 1. นายกิตติธัช  ชินบุญนาค
2. นางสาวสุพรรษา  แซ่ลี้
3. นางสาวอภิชญา  นกสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จินตอัจฉริยะ
2. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
3. เด็กชายมนัสวิน  หัดโนนตุ่น
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  โสตติสถาพรชัย
2. นายถิรวุฒิ  เนียมสุวรรณ
3. นายนัณทวัช  แก้วบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
2. เด็กหญิงวริยา  จันทร์เจียวใช้
3. เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เรืองไชย
2. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
3. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมทอง
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลพล  สงวนเกียรติสุข
2. เด็กชายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
3. เด็กชายศุภสิน  รัศมีโชติวงศ์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นางสาวกชกร  วิบูลย์รัตนกิจ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ปาตังคะโร
3. นางสาวอศิลยา  คำบวง
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงอรุณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาติกา  ชนพิมาย
2. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
3. นายวรรธนัย  คงคานนท์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์