สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัดฐา  ศรีเปาระยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลปรีดา  ทาทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  กิมอ่วม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีสมัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จันทร์สา
3. เด็กชายอนวัช  ถาวีวร
4. เด็กชายอัฑฒ์พงศ์   นันทพล
5. เด็กชายเสาเอก  ชูทอง
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศาสตรินทร์
2. เด็กชายนนทวัช   ตั้งกิจวรธรรม
3. นายพิพัฒน์  ดวงพุทธา
4. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
5. เด็กชายสิรวิชญ์   เกลื่อนกลางดอน
6. เด็กชายอนุรักษ์  งามสอน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
2. นายชานนท์   จิระประยูร
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล   กิมอ่วม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล   เนียมเกิด
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี   เพ็งวัน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายอรรถพล   หอมสิน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลพร   โฆษิตชุติวัย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายยุทธภูมธ์   รักษาภักดี
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   เชยจันทร์
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวนพรัตน์  โรจนกิจวัฒนา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์วัฒ   ดีแสน
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 51.66 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพงษ์   สมบัติตรา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัดฐา  ศรีเปาระยะ
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรรณภา   ชาดา
 
1. นายปรเมศร์   ชะโลธร