สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นายองศา  สังข์กนิษฐ์
2. นางสาวอชิรญา  ทวีนุต
 
1. นางสุทธิศรี  เรืองประทุม
2. นางสิริรัชต์  สุขเจริญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิิิตติ์  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศิลา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ทรัพย์มี
2. นายนพดล  บุญศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นายทวี  พรมโล
2. นางสาวนรินทร์  ทิพฤาตรี
3. นางสาววิยดา  ประจง
 
1. นางจิราพร  นุตวงษ์
2. นางสาวชนันพร   วานิชสวัสดิ์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเมธ  งามสง่า
2. เด็กชายศรัณย์  ทวีกิจรุ่งเรือง
 
1. นางพะเยาว์  วีระเสถียร
2. นางสาวจุฑามณี   เกษสุวรรณ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศามน  พึ่งบุญชัยพัฒนา
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ