สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวนุธิดา  เพิ่มกิจทวีทรัพย์
 
1. พระมหาอิทธิพล  อิทฺธิพโล
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุดมผล
 
1. พระธนวัฒน์  กิตฺติธมฺโม
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.91 เงิน 13 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นายสุกฤษฎิ์  ครุพงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  กันจินะ
 
1. นางสาวกิตติญา  ไวศยะ
2. นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.99 เงิน 5 1. นายฐานทัพ  หารัญดา
2. นายธนวัฒน์  ใจดี
3. นายสุกฤษดิ์  ครุพงษ์
4. นายองศา  สังข์กนิษฐ์
5. นายอธิวัฒน์  ขันเสนาะ
 
1. นายนฤเบศ  พานิชย์
2. นายธราดล  รานรินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงญาตาวี  มณีวงศ์
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศรัตน์  ดวงธิสาร
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนทีธร  เขียวมณฑา
 
1. นายสุเพียร  สุลินทบูรณ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงรัชดา  พุกทอง
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส