สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 1. นางสาวบัวบุษยา  ศรีอ้นยู้
 
1. พระมหาอิทธิพล  อิทฺธิพโล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์กิมฮะ
2. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  นิสสัย
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุดมผล
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวฉัตรฐนันท์  เลิศกิรวงศ์
2. นางสาวศวิตา  ขุนบาลยอ
3. นางสาวสุกัญญา  บุญรักษา
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 12 1. นายจิตวัต  ชัยปลัด
2. นายณัฐพล  ธงอาษา
3. นางสาวบงกช  ผิวขำ
4. นายพายุ  กลีบบัว
5. นายวสุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลา
 
1. นางสาวนันทพร  สโรชานนท์
2. พระอพิชิต  อธิปญฺโญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ไขโพธิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันฉลาด
 
1. นางอารี  ใจดี
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นางสาววรรณนภา  บุตรจรัล
 
1. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
2. นายสมชาย  กราบทอง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมัณฑนะ  โกมลผลิน
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ