สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 25 1. นายณัฐกิตติ์  ผิวขำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจริยา  ผายกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติชัย  ตลับทอง
2. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. พระประเสริฐ  สุวณฺณสิริ
2. นายเสาวชาติ  อันภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวาสนา  ไขโพธิ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันฉลาด
3. เด็กหญิงอุปาวรรณ์  ผลเกิด
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. นางสำรวย  จินตนา
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจริยา  ผายกลาง
2. นางสาวภัคกัญญา  พูลดาวทอง
3. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เสือคง
2. นางสาวบุญธยา  เพชรชนะ
 
1. นายดิเรก  คำอุปละ
2. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัทร  กาเน
 
1. นางสาวนันทพร  สโรชานนท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวบงกช  ผิวขำ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 21 1. นายจิตวัต  ชัยปลัด
2. นายพายุ  กลีบบัว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายทวี  พรมโล
2. นางสาวนรินทร์  ทิพฤาตรี
3. นางสาวยุวนา  กงแก้ว
 
1. นางอารี  ใจดี
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ