สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 25 1. นายณัฐกิตติ์  ผิวขำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจริยา  ผายกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 1. นางสาวบัวบุษยา  ศรีอ้นยู้
 
1. พระมหาอิทธิพล  อิทฺธิพโล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวนุธิดา  เพิ่มกิจทวีทรัพย์
 
1. พระมหาอิทธิพล  อิทฺธิพโล
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุดมผล
 
1. พระธนวัฒน์  กิตฺติธมฺโม
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.91 เงิน 13 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นายสุกฤษฎิ์  ครุพงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  กันจินะ
 
1. นางสาวกิตติญา  ไวศยะ
2. นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนวัฒน์  ศิลา
2. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. พระประเสริฐ  สุวณฺณสิริ
2. นายเสาวชาติ  อันภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติชัย  ตลับทอง
2. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. พระประเสริฐ  สุวณฺณสิริ
2. นายเสาวชาติ  อันภักดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวาสนา  ไขโพธิ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันฉลาด
3. เด็กหญิงอุปาวรรณ์  ผลเกิด
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 28 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. นางสำรวย  จินตนา
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์กิมฮะ
2. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  นิสสัย
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุดมผล
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวฉัตรฐนันท์  เลิศกิรวงศ์
2. นางสาวศวิตา  ขุนบาลยอ
3. นางสาวสุกัญญา  บุญรักษา
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลา
2. เด็กชายนพดล  บัวผัด
3. เด็กหญิงภัทรชนก  แข่งเพ็ญแข
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจริยา  ผายกลาง
2. นางสาวภัคกัญญา  พูลดาวทอง
3. นายสหชาติ  สร้อยทองเจริญ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.99 เงิน 5 1. นายฐานทัพ  หารัญดา
2. นายธนวัฒน์  ใจดี
3. นายสุกฤษดิ์  ครุพงษ์
4. นายองศา  สังข์กนิษฐ์
5. นายอธิวัฒน์  ขันเสนาะ
 
1. นายนฤเบศ  พานิชย์
2. นายธราดล  รานรินทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนวัฒน์  ศิลา
 
1. นายนฤเบศ  พานิชย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุกฤษดิ์  ครุพงษ์
 
1. นายธราดล  รานรินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นายองศา  สังข์กนิษฐ์
2. นางสาวอชิรญา  ทวีนุต
 
1. นางสุทธิศรี  เรืองประทุม
2. นางสิริรัชต์  สุขเจริญ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิิิตติ์  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศิลา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ทรัพย์มี
2. นายนพดล  บุญศรี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เสือคง
2. นางสาวบุญธยา  เพชรชนะ
 
1. นายดิเรก  คำอุปละ
2. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงญาตาวี  มณีวงศ์
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัทร  กาเน
 
1. นางสาวนันทพร  สโรชานนท์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวบงกช  ผิวขำ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 12 1. นายจิตวัต  ชัยปลัด
2. นายณัฐพล  ธงอาษา
3. นางสาวบงกช  ผิวขำ
4. นายพายุ  กลีบบัว
5. นายวสุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบงกช  ผิวขำ
 
1. นางสาวสิรินันท์  จารุบูรณศักดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลา
 
1. นางสาวนันทพร  สโรชานนท์
2. พระอพิชิต  อธิปญฺโญ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 21 1. นายจิตวัต  ชัยปลัด
2. นายพายุ  กลีบบัว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  โพธิ์นอก
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ไขโพธิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันฉลาด
 
1. นางอารี  ใจดี
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายทวี  พรมโล
2. นางสาวนรินทร์  ทิพฤาตรี
3. นางสาวยุวนา  กงแก้ว
 
1. นางอารี  ใจดี
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหมาะ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปริชญา  คงปลอด
2. นางสาววรรณนภา  บุตรจรัล
 
1. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
2. นายสมชาย  กราบทอง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นายทวี  พรมโล
2. นางสาวนรินทร์  ทิพฤาตรี
3. นางสาววิยดา  ประจง
 
1. นางจิราพร  นุตวงษ์
2. นางสาวชนันพร   วานิชสวัสดิ์
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  หนันดูลย์
 
1. นางอารี  ใจดี
 
33 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเมธ  งามสง่า
2. เด็กชายศรัณย์  ทวีกิจรุ่งเรือง
 
1. นางพะเยาว์  วีระเสถียร
2. นางสาวจุฑามณี   เกษสุวรรณ์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมัณฑนะ  โกมลผลิน
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศามน  พึ่งบุญชัยพัฒนา
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศรัตน์  ดวงธิสาร
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 -    
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนทีธร  เขียวมณฑา
 
1. นายสุเพียร  สุลินทบูรณ์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงรัชดา  พุกทอง
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส