สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพร  แก้วดี
2. เด็กชายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชานันท์  นาวี
2. นางสาวอมรรัตน์  ชะนะปาโมกโข
3. นางสาวอริศรา  เลิศบุษกร
4. นางสาวเกษมณี  พันธ์กุ้ย
5. นางสาวเตย  สุคติ
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางชุลี  แย้มเกษร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร
3. นางสาวจุรีรัตน์  ประมวล
4. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
5. นางสาวธนาวดี  พอใจ
6. นางสาวธัญชนก  สรึมงาม
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นางสาวนภัสวรรณ  ตั้งทวีวัฒนวงษ์
9. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
10. นางสาวพรชนิตร์  ศรีนิธิศาสตรากร
11. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมชาติ
12. นายวิชัย  ยอดใส
13. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
14. นางสาวอติมา  วงศ์สาโรจน์
15. นางสาวอมรัตน์  ชัมพูชนะ
16. นางสาวโมนารี  วงศ์สาโรจน์
17. นางสาวโสมรัลดา  ทองวัน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
3. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นายวิญญู  คงสถิตย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.32 ทอง 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง 13 1. นางสาวขัตติยา  จริตรัมย์
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวชนิษฎา  เดชดนู
2. นายดนุเดช  เมืองมา
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางประไพ  กลับไชย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายภีระเมศร์  มีช้าง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาว ณญาฎา  สะเล็ม
2. นาย ปฏิมากรณ์  ผาช้างเผือก
3. เด็กหญิง สุพัตรา  ธานี
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
5. นายคงกรณ์  สุขพาณิชยิ่งยง
6. เด็กชายจตุพล  อาจทุมมา
7. เด็กชายจรูญ  ทาปา
8. เด็กชายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
9. นางสาวจิราวรรณ  ฟุ้งสุข
10. นายจิรโชติ  พุทธิพร
11. นายชวรัตน์  ซุ้ยตุ้ม
12. นายชินวุฒิ  เต็มเขียว
13. นางสาวชุติมณฑน์  ชูเสน
14. นางสาวณัฐฐา  แสงชูโต
15. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
16. นางสาวณิชาภัทร  อาจหาญ
17. นายธนพล  ตันมาลาภรณ์
18. เด็กชายธนิต  มณีกุต
19. นายธีรภัทร  พลเยี่ยม
20. นางสาวนพรัตน์  ดารา
21. นายนลธวัช  มงคลวรวาณิช
22. นายปฐวี  ศรเกตุ
23. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
24. เด็กชายปริยภัทร์  กาสาว์
25. นางสาวฝน  ช่วยนา
26. นายพงษ์พันธ์   พันลำ
27. นายภัคพล  คงคาวงศ์
28. นางสาวยศวดี  แสงตรง
29. นางสาววราภรณ์  สิงสหะ
30. นางสาววันนิสา  สำนองคำ
31. นายวีรพล  สาโรช
32. นายสมชาย  สัตยากุมภ์
33. นายสิทธา   เกตุสุริโย
34. นางสาวสุปรียา  หนวดตีบ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  พระเทศ
36. นายสุรชัย  ชื่นอารมณ์
37. นายสุรชาติ  อินทร์สุวรรณ
38. นายอชิระ  พรหมรักษ์
39. นายเจตนิน  แก้วกลม
40. นายโขคชัย  ทองเนื้อขาว
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
3. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
4. นายวิจัย  ไร่ทิม
5. นางสุดาสมร  วงศ์สุทธิชาติ
6. นายภีระเมศร์  มีช้าง
7. นายปริญญา  ไชยพานิช
8. นายทายาท  สุทธิเสงี่ยม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.99 ทอง 9 1. นายก้องเวหา  อินทรนุช
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญา  มะโนแสง
 
1. Mr.Kazuya  Watanabe
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่ตั้ง
2. นายดนุเดช  เมืองมา
3. นางสาวธัญญธร  แก้วบ้านแพ้ว
4. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
5. นายมาฆะ  จะค่า
6. นายยศนนท์  ทัพนันท์
7. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
8. นางสาวศศินา  อยู่ดี
9. นายสรนันท์  ทัพนันท์
10. นางสาวสุรางคนางค์  พันธ์มณี
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
3. นางสุวภา  ลีละศิธร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณพล  สาลี
2. เด็กชายนล  เกิดทรัพย์
 
1. นายนายชัชวาล  สุรวิทย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 11 1. นายจักรพรรดิ  ยิ้มสวย
2. นายศิครินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนาพรรณ  แก้วทัพไทย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แข็งกล้า
3. เด็กหญิงอรกานต์  ชาตินาฮี
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐากูร  รักศิลป์
2. นางสาวนิชาภัทร  วันหนา
3. นายพงศธร  ภูทวี
 
1. นางสาวศรีสุดา  เปรมผลกมล
2. นางทิพย์วัน  แก้วพรหม
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.36 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  ชูยศ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร