สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 18 1. นางสาวปวีณนุช  ปิงยศ
 
1. นางสาวรัศมี  โทอุตทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินภัทร  อำพันวิภาส
2. เด็กหญิงมนรัตน์  ทองมนต์
3. เด็กหญิงอารียา  เหยียดรัมย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
2. เด็กหญิงดรุณี  เพ็ชรสุข
3. เด็กชายฟ้ารุ่ง  เรืองแก้วมณี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรดนัย  ศรีประสาน
2. นายเสกสิทธิ์  ไชยศรี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีเยียน  หลวงคล้ายโพธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์
2. เด็กหญิงดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นายจิรโชติ  พุทธิพร
2. นายณัฐพงศ์  อาญาเมือง
3. นายพงศธร  เพ็งพาด
4. นายมีนา  พรพิศ
5. นายอินทัช  ศรีสมาน
6. นายเดชาธร  ขาวฤกษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
3. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อาจหาญ
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นายนครินทร์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวประกายมาศ  ศรีสมนึก
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จันทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายนนทกร  คุณรังษี
2. นายอาทิตย์  ก่อยกระโทก
 
1. นายนายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แย้มปั้น
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีทองสุข
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวกัญจิรา  ศรีวิชา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายคณิน  ชาตะรัตน์
2. เด็กหญิงวาสนา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายธีรเมธ  ชอบค้าจริง
2. นายพรสุพัต  วุฒิสุวรรณ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นปัญญา  ดวงงาม
2. นางสาวสุวรรณี   คงหาญ
3. นางสาวเมธาวี   แก้วสินจันทร์
 
1. นางสาวศรีสุดา  เปรมผลกมล
2. นางทิพย์วัน  แก้วพรหม