สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายขวัญชัย  คำภู
2. นายพรสุพพัต  วุฒิสุวรรณ
3. นายวรวุฒิ  นักผูก
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายชัยพร  แสนต่างใจ
2. นางสาวฐิตินันท์   บุญตา
3. นางสาวอร  ธรรมนิตย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายธนพล  สุวรรณมัจฉา
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรภัทร  ดอกบัว
2. เด็กชายธนภัทร  สิริธนา
3. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. เด็กชายพีระพันธ์  พันภักดี
6. เด็กชายวีระวัฒน์  ประกอบสุข
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. เด็กชายหัสวรรษ  แย้มทุ่ง
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
3. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ