สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวดวงใจ  ศรีสรรค์
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงญาณิชศา  ศรีธีรเดช
 
1. นางสาวรัศมี  โทอุตทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มสง่า
 
1. นายอาทร  ปานแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติธัช  วัชรินทร์พร
 
1. นายวิศิษฎ์  จรัสวัฒนาพรรค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
 
1. นางสาวดนุรี  เงินศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายอภิชัย  เพราะทอง
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิรัฐฐิกาญจน์  ตั้งอดุลย์รัตน์
2. เด็กชายธิติวัฒน์  ทองประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายกิตติธัช  วัชรินทร์พร
2. นายอภิชัย  เพราะทอง
3. นางสาวอรนิชา   ฆังคะสุวรรณ์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสุวิษา  จูเจี่ย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฉัตรญาดา  ลีสุวรรณ
2. เด็กชายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
 
1. นางสุวิษา  จูเจี่ย
2. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวขวัญจิรา  จันโสภา
2. นายทัตพงศ์  ประดับแก้ว
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  จันทอง