สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวดวงใจ  ศรีสรรค์
 
1. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงญาณิชศา  ศรีธีรเดช
 
1. นางสาวรัศมี  โทอุตทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 18 1. นางสาวปวีณนุช  ปิงยศ
 
1. นางสาวรัศมี  โทอุตทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบป้อ
2. เด็กหญิงชญาดา  อินทรมหันต์
3. เด็กหญิงวริยาพร  อินผล
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
2. นายวิทยา  พุ่มยิ้ม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
2. นางสาวมาลินีนาถ  เพิ่มพูล
3. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ผดุงธนบดี
2. เด็กหญิงวรปรีย์  โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
2. นางสาวอลิษา  อนนทสีหา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิมากรณ์  ผาช้างเผือก
2. นายพงศธร  ภูทวี
 
1. นางสาวมนรัตน์  แก้วเกิด
2. นางสาวนิภาธร  มุลกุณี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มสง่า
 
1. นายอาทร  ปานแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติธัช  วัชรินทร์พร
 
1. นายวิศิษฎ์  จรัสวัฒนาพรรค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
 
1. นางสาวดนุรี  เงินศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายอภิชัย  เพราะทอง
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิรัฐฐิกาญจน์  ตั้งอดุลย์รัตน์
2. เด็กชายธิติวัฒน์  ทองประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายกิตติธัช  วัชรินทร์พร
2. นายอภิชัย  เพราะทอง
3. นางสาวอรนิชา   ฆังคะสุวรรณ์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินภัทร  อำพันวิภาส
2. เด็กหญิงมนรัตน์  ทองมนต์
3. เด็กหญิงอารียา  เหยียดรัมย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายขวัญชัย  คำภู
2. นายพรสุพพัต  วุฒิสุวรรณ
3. นายวรวุฒิ  นักผูก
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนารีวรรณ  ฤทธิ์นรัตน
2. เด็กหญิงพิมอัปสร  กิตินพคุณ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กาสา
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นายชัยพร  แสนต่างใจ
2. นางสาวฐิตินันท์   บุญตา
3. นางสาวอร  ธรรมนิตย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
2. เด็กหญิงดรุณี  เพ็ชรสุข
3. เด็กชายฟ้ารุ่ง  เรืองแก้วมณี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดนุชา  ประเทศ
2. นางสาวธัญญธร  แก้วบ้านเเพ้ว
3. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ยมจันทร์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรดนัย  ศรีประสาน
2. นายเสกสิทธิ์  ไชยศรี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีเยียน  หลวงคล้ายโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพร  แก้วดี
2. เด็กชายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชานันท์  นาวี
2. นางสาวอมรรัตน์  ชะนะปาโมกโข
3. นางสาวอริศรา  เลิศบุษกร
4. นางสาวเกษมณี  พันธ์กุ้ย
5. นางสาวเตย  สุคติ
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางชุลี  แย้มเกษร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร
3. นางสาวจุรีรัตน์  ประมวล
4. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
5. นางสาวธนาวดี  พอใจ
6. นางสาวธัญชนก  สรึมงาม
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นางสาวนภัสวรรณ  ตั้งทวีวัฒนวงษ์
9. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
10. นางสาวพรชนิตร์  ศรีนิธิศาสตรากร
11. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมชาติ
12. นายวิชัย  ยอดใส
13. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
14. นางสาวอติมา  วงศ์สาโรจน์
15. นางสาวอมรัตน์  ชัมพูชนะ
16. นางสาวโมนารี  วงศ์สาโรจน์
17. นางสาวโสมรัลดา  ทองวัน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
3. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นายวิญญู  คงสถิตย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.32 ทอง 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง 13 1. นางสาวขัตติยา  จริตรัมย์
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์
2. เด็กหญิงดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวชนิษฎา  เดชดนู
2. นายดนุเดช  เมืองมา
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางประไพ  กลับไชย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุขเกษม  ลิขิตธนพงศ์
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกวินณา  เลิศสิริโพธิ์ทอง
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงษ์พันธ์  พันลำ
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวริศร  แบงเพชร
2. นายสิปปะ  พัฒนาไพบูลย์กุล
3. นายอภิชาญ  ลิขิตถาวรไชย
 
1. นายวิจัย  ไร่ทิม
2. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายภีระเมศร์  มีช้าง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
2. เด็กชายจรูญ  ทาปา
3. เด็กชายจิรติกร  ดอนหัวบ่อ
4. เด็กชายปัญญา  เอี่ยมมงคล
5. เด็กชายภานุวัฒน์  สุภาวงศ์
6. เด็กหญิงวัลนิภา  ทองคำ
7. เด็กชายวิรตา  แก้วรัก
8. เด็กชายศรัณยู  อรรถประดิษฐ์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  หลาบนอก
10. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
11. เด็กชายโชคชัย  ทาปา
 
1. นายภีระเมศร์  มีช้าง
2. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
3. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
4. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นายจิรโชติ  พุทธิพร
2. นายณัฐพงศ์  อาญาเมือง
3. นายพงศธร  เพ็งพาด
4. นายมีนา  พรพิศ
5. นายอินทัช  ศรีสมาน
6. นายเดชาธร  ขาวฤกษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
3. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาว ณญาฎา  สะเล็ม
2. นาย ปฏิมากรณ์  ผาช้างเผือก
3. เด็กหญิง สุพัตรา  ธานี
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
5. นายคงกรณ์  สุขพาณิชยิ่งยง
6. เด็กชายจตุพล  อาจทุมมา
7. เด็กชายจรูญ  ทาปา
8. เด็กชายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
9. นางสาวจิราวรรณ  ฟุ้งสุข
10. นายจิรโชติ  พุทธิพร
11. นายชวรัตน์  ซุ้ยตุ้ม
12. นายชินวุฒิ  เต็มเขียว
13. นางสาวชุติมณฑน์  ชูเสน
14. นางสาวณัฐฐา  แสงชูโต
15. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
16. นางสาวณิชาภัทร  อาจหาญ
17. นายธนพล  ตันมาลาภรณ์
18. เด็กชายธนิต  มณีกุต
19. นายธีรภัทร  พลเยี่ยม
20. นางสาวนพรัตน์  ดารา
21. นายนลธวัช  มงคลวรวาณิช
22. นายปฐวี  ศรเกตุ
23. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
24. เด็กชายปริยภัทร์  กาสาว์
25. นางสาวฝน  ช่วยนา
26. นายพงษ์พันธ์   พันลำ
27. นายภัคพล  คงคาวงศ์
28. นางสาวยศวดี  แสงตรง
29. นางสาววราภรณ์  สิงสหะ
30. นางสาววันนิสา  สำนองคำ
31. นายวีรพล  สาโรช
32. นายสมชาย  สัตยากุมภ์
33. นายสิทธา   เกตุสุริโย
34. นางสาวสุปรียา  หนวดตีบ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  พระเทศ
36. นายสุรชัย  ชื่นอารมณ์
37. นายสุรชาติ  อินทร์สุวรรณ
38. นายอชิระ  พรหมรักษ์
39. นายเจตนิน  แก้วกลม
40. นายโขคชัย  ทองเนื้อขาว
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
3. นายอนุชาต  อินทร์สุวรรณ
4. นายวิจัย  ไร่ทิม
5. นางสุดาสมร  วงศ์สุทธิชาติ
6. นายภีระเมศร์  มีช้าง
7. นายปริญญา  ไชยพานิช
8. นายทายาท  สุทธิเสงี่ยม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิวลี  ขวัญดี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อาจหาญ
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นายนครินทร์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสุวิษา  จูเจี่ย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวประกายมาศ  ศรีสมนึก
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จันทอง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.99 ทอง 9 1. นายก้องเวหา  อินทรนุช
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายธนพล  สุวรรณมัจฉา
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญา  มะโนแสง
 
1. Mr.Kazuya  Watanabe
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงฉัตรญาดา  ลีสุวรรณ
2. เด็กชายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
 
1. นางสุวิษา  จูเจี่ย
2. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวขวัญจิรา  จันโสภา
2. นายทัตพงศ์  ประดับแก้ว
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  จันทอง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรภัทร  ดอกบัว
2. เด็กชายธนภัทร  สิริธนา
3. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. เด็กชายพีระพันธ์  พันภักดี
6. เด็กชายวีระวัฒน์  ประกอบสุข
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. เด็กชายหัสวรรษ  แย้มทุ่ง
 
1. นายทายาท  สุทธิ์เสงี่ยม
2. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
3. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่ตั้ง
2. นายดนุเดช  เมืองมา
3. นางสาวธัญญธร  แก้วบ้านแพ้ว
4. นายประดิษฐ์  พ่อค้าข้าว
5. นายมาฆะ  จะค่า
6. นายยศนนท์  ทัพนันท์
7. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
8. นางสาวศศินา  อยู่ดี
9. นายสรนันท์  ทัพนันท์
10. นางสาวสุรางคนางค์  พันธ์มณี
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
3. นางสุวภา  ลีละศิธร
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณพล  สาลี
2. เด็กชายนล  เกิดทรัพย์
 
1. นายนายชัชวาล  สุรวิทย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายนนทกร  คุณรังษี
2. นายอาทิตย์  ก่อยกระโทก
 
1. นายนายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  แย้มปั้น
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีทองสุข
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวกัญจิรา  ศรีวิชา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายคณิน  ชาตะรัตน์
2. เด็กหญิงวาสนา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายธีรเมธ  ชอบค้าจริง
2. นายพรสุพัต  วุฒิสุวรรณ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 11 1. นายจักรพรรดิ  ยิ้มสวย
2. นายศิครินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนาพรรณ  แก้วทัพไทย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แข็งกล้า
3. เด็กหญิงอรกานต์  ชาตินาฮี
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แตงเย็น
2. เด็กหญิงนิรัชชา  ดีพูล
3. เด็กหญิงวรินทร  พลีพรม
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทพงศ์  คุ้มวงษา
2. เด็กชายสรรเสริญ  กูระโรหิต
3. เด็กชายเจษนิพัทธ์  จิรมณีวงศ์
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญเคล้า
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทูลไธสง
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  แดงโกเมน
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐากูร  รักศิลป์
2. นางสาวนิชาภัทร  วันหนา
3. นายพงศธร  ภูทวี
 
1. นางสาวศรีสุดา  เปรมผลกมล
2. นางทิพย์วัน  แก้วพรหม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  กลางชนีย์
2. เด็กหญิงชลดา  ขุนแก้ว
3. เด็กชายวิณาวัลย์  สีคช
 
1. นางสาวบุญลักษม์  ไวยพงษ์ศรี
2. นางสุดา  พูนพัฒน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นปัญญา  ดวงงาม
2. นางสาวสุวรรณี   คงหาญ
3. นางสาวเมธาวี   แก้วสินจันทร์
 
1. นางสาวศรีสุดา  เปรมผลกมล
2. นางทิพย์วัน  แก้วพรหม
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.36 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  ชูยศ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร