สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชานันท์  นาวี
2. นางสาวอมรรัตน์  ชะนะปาโมกโข
3. นางสาวอริศรา  เลิศบุษกร
4. นางสาวเกษมณี  พันธ์กุ้ย
5. นางสาวเตย  สุคติ
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางชุลี  แย้มเกษร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร
3. นางสาวจุรีรัตน์  ประมวล
4. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
5. นางสาวธนาวดี  พอใจ
6. นางสาวธัญชนก  สรึมงาม
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นางสาวนภัสวรรณ  ตั้งทวีวัฒนวงษ์
9. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
10. นางสาวพรชนิตร์  ศรีนิธิศาสตรากร
11. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมชาติ
12. นายวิชัย  ยอดใส
13. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
14. นางสาวอติมา  วงศ์สาโรจน์
15. นางสาวอมรัตน์  ชัมพูชนะ
16. นางสาวโมนารี  วงศ์สาโรจน์
17. นางสาวโสมรัลดา  ทองวัน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
3. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นายวิญญู  คงสถิตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.32 ทอง 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง 13 1. นางสาวขัตติยา  จริตรัมย์
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์
2. เด็กหญิงดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวชนิษฎา  เดชดนู
2. นายดนุเดช  เมืองมา
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางประไพ  กลับไชย