สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธัช  รักษาคำ
2. เด็กชายพิชเญศ  อุดมศรีโยธิน
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
2. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสวัตติ์  สร้อยทอง
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี
2. เด็กหญิงปพิชญา  โกยแก้วพริ้ง
3. เด็กชายศุภกร  พัฒนวศิน
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ไชยชัชวาล
2. เด็กหญิงสรัลธร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์  สิทธิโชคตระกูล
2. นายปรินทร์  เมปริญญา
3. นายศิรภพ  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต