สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชาลิสา  ไวยเจียรนัย
2. นางสาวนัทธมน  มณีน้อย
3. นายวุฒินันท์  วุฒิไชยกุล
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกานต์  เตียวประเสริฐ
2. นางสาวอรุณวัสสา  อนุวัฒน์นนทเขตต์
 
1. นายบรรพต  คงตรง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชิดชนก  คันธพสุนธรา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัชพล  สุวรรณรัตน์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนศาสตร์  พวงทอง
2. เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์  ศิริมังคลานุรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชนันทน์  เพ่งผล
2. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต