สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนกิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกชกร  ชัยวัฒน์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวมานา  ทวีพงษ์ไพรัช