สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนกิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธัช  รักษาคำ
2. เด็กชายพิชเญศ  อุดมศรีโยธิน
 
1. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
2. นางสาวพิสมัย  วงษ์ใหญ่
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสวัตติ์  สร้อยทอง
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี
2. เด็กหญิงปพิชญา  โกยแก้วพริ้ง
3. เด็กชายศุภกร  พัฒนวศิน
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชาลิสา  ไวยเจียรนัย
2. นางสาวนัทธมน  มณีน้อย
3. นายวุฒินันท์  วุฒิไชยกุล
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ไชยชัชวาล
2. เด็กหญิงสรัลธร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกานต์  เตียวประเสริฐ
2. นางสาวอรุณวัสสา  อนุวัฒน์นนทเขตต์
 
1. นายบรรพต  คงตรง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอณิศยา  เนตรอัมพร
 
1. นางสาววิลาสินี  พรหมมานอก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชิดชนก  คันธพสุนธรา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิรินทรา  สุมนวรางกูร
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกชกร  ชัยวัฒน์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัชพล  สุวรรณรัตน์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิรวิชญ์  นิลวรรณ
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวมานา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรประภา  รัตนพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวมานา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนศาสตร์  พวงทอง
2. เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์  ศิริมังคลานุรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชนันทน์  เพ่งผล
2. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์  สิทธิโชคตระกูล
2. นายปรินทร์  เมปริญญา
3. นายศิรภพ  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต