สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงเดือน  ระยะทาง
 
1. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  บูชา
2. เด็กหญิงสุดใจ  นิลกานุวงศ์
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงหฤทัย  จารย์แก้ว
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นายสมควร  แหสกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรญา  ยุพเรศ
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร   อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  เหล่าพิรุฬห์
2. นางสาวนันทิยา  ค้าไม้
3. นางสาวมิ่งกมล  รินมาร
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสราญทิพย์  แซ่ตั้ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิงครัศม์  ไกรปรีชาสิทธิ์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิษฐา  สิทธิพรรัตนมณี
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกนกรักษ์  พุทธจรรยาวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสุวิจักขณ์  บึงประเสริฐสุข
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่เบ๊
2. เด็กหญิงพรธิดา  สุขสรรควณิช
3. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนวิจิตร
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวกัญชพร  ศรีสัตย์
2. นางสาวณัฐกานต์  ดวงใจ
3. นางสาวธันยธรณ์  อิทธานุเวคิน
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู