สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นางสาวอังคนาง  พวกดอนเค็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจินตนา  ศรีรักษา
 
1. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยงหนู
2. เด็กหญิงสุมิตา  ว่องวันดี
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชีพอารไนย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
2. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.41 เงิน 17 1. นางสาวณัฏฐนิช  ใจดี
2. นางสาวพัชญ์สิตา  อัศวสิริมั่นคง
3. นางสาวโสภิดา  ชินทอง
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 8 1. นางสาวกรรภิรมย์  แสงตระการ
2. นางสาวกัญญารัตน์  คุณทน
3. นางสาวจอมกมล  โปรดเมตตา
4. นางสาวฐานิตา  เตวิชพงศ์
5. นางสาวทอฝัน  มะลังค์พันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์งามผ่อง
2. นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 19 1. นางสาวณัฐกานต์  ดวงใจ
2. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์งามผ่อง
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวฌาณุมาศ  จีรภานิวัฒน์กุล
2. นางสาวสโรชา  ปัณฑรวรพันธุ์
 
1. นายธวัช  พุฒหอม
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชพร  ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพรชิตา  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนิฐิยาภรณ์  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวภัทรภรณ์  คำปัง
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาวแพรววดี  อรุณแจ้งวัฒนะ
 
1. นายจักร์พงษ์  สายทองติ่ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวธัญจิรา  คงทิพยาพันธ์
 
1. นางจันทร์สุนีย์  สินสืบเชื้อ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกลย์ธิดา  พุทธรังษี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   ช่วยเพ็ชร
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  คอนคำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 10 1. นางสาวนวพรรษ  โตวณะบุตร
2. นางสาวอนัญพร  เอนกรัตนทรัพย์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  คอนคำ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริยา  รุ่งเรืองสกุลสุข
2. นางสาวสิริรัตน์  นุกาศรัมย์
3. นางสาวโสภิดา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
2. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  น้อยโพนทัน
2. นางสาวพรชนก  ศรีหะทัย
3. นางสาวพิมชนก  หอมอ่อน
4. นางสาวมนัสนันท์  ยางกิจวิบูลย์
5. นางสาววัชรินทร์  สุวิมล
6. นางสาวศศิวิมล  อินพันธ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
2. นางสาวภารดี  จินะณรงค์
3. นางสาวราตรี  สุขขำ