สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
 
1. นางสาวชลฤทัย  ใจเที่ยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวนพรดา  ประพันธ์ธุรกิจ
2. นางสาวปิยมน  คุปตอาภากุล
3. นางสาวสโรชา  บัณฑรวรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายภิญโญ  ผลอินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. เด็กหญิงบุณณดา  เจริญพิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สรรพธนาวัต
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิธร  พนานุรักษา
2. เด็กหญิงแพรวนภา  ตั้งวรรณวิทย์
 
1. นางลักษณ์ศรี  รัศมีเฟื่อง
2. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐมง  อนุศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปืยากร  ดาเดเลาะ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวนภาพร  อ่อนตานา
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงภูษิญา  สุขศิริ
 
1. นางจุฑารัตน์  วรรณพริ้ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.1 ทองแดง 7 1. นางสาวมณัสวี  อัครวิสิทธิ์กุล
 
1. นางเสาวนีย์  สิงหสุตกร