สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาริชาติ  ไหมทอง
2. นางสาววิษาภรณ์  ษาทิพย์ชัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสโรชา  บัณฑรวรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรสันต์  อินธิสาร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัชชพร  จินดามพร
2. นางสาวมณัสวี   อัครวิสิทธิ์กุล
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 15 1. นางสาวญาน์ศิกาญจน์  ธัญลักษณากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรสันต์  อินธิสาร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล
 
1. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรรัตน์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชนก  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงสัสสฬัส  สรรคม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  องคุลีชัยกุล
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 46.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสัสสฬัส  สรรคม
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววิภาวี  ศรีนุช
 
1. นางเสาวนีย์  สิงหสุตกร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
2. เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกรักษ์  พุทธจรรนาวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตตรานนท์
2. เด็กหญิงตะวัน  ฮานาฟี
3. เด็กหญิงสรุตา  อุรีภาศ
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  เอื้อพิกุล
2. นางสาวสิริรัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวรินวรรณนา  ไชยดำ