สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
 
1. นางสาวชลฤทัย  ใจเที่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติรัตน์  แสวงสุข
 
1. นายยุทธพิชัย  ตระกูลศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นางสาวอังคนาง  พวกดอนเค็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  ภูมิชูชิต
 
1. นางสาวอังคนาง  พวกดอนเค็ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงเดือน  ระยะทาง
 
1. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจินตนา  ศรีรักษา
 
1. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยงหนู
2. เด็กหญิงสุมิตา  ว่องวันดี
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชีพอารไนย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
2. นางวาฐินี  สุดสวาท
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.41 เงิน 17 1. นางสาวณัฏฐนิช  ใจดี
2. นางสาวพัชญ์สิตา  อัศวสิริมั่นคง
3. นางสาวโสภิดา  ชินทอง
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  บูชา
2. เด็กหญิงสุดใจ  นิลกานุวงศ์
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาริชาติ  ไหมทอง
2. นางสาววิษาภรณ์  ษาทิพย์ชัย
 
1. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสโรชา  บัณฑรวรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรสันต์  อินธิสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัชชพร  จินดามพร
2. นางสาวมณัสวี   อัครวิสิทธิ์กุล
 
1. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
2. นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
 
1. นายวิวัฒน์  วีระขจรศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 15 1. นางสาวญาน์ศิกาญจน์  ธัญลักษณากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรสันต์  อินธิสาร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พุ่มพันธุ์วงศ์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล
 
1. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรรัตน์
2. นายนพดล  อารมณ์รัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวนพรดา  ประพันธ์ธุรกิจ
2. นางสาวปิยมน  คุปตอาภากุล
3. นางสาวสโรชา  บัณฑรวรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  สัจจแพรวพันธ์
2. นายภิญโญ  ผลอินทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณีรนุช  สันติสุขมงคล
2. เด็กหญิงบุณณดา  เจริญพิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชนก  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงสัสสฬัส  สรรคม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  องคุลีชัยกุล
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวลัย  โอบนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงปริญดา  สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์
 
1. นางสาวอรุณีย์  จันเสวก
2. นางสาวนิตยา  ลิขิตภิญโญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชีพอารนัย
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพริมา  ปัญจบุรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เลิศปรีชาพันธ์
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สรรพธนาวัต
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นางสาวสุนารี  มีใหม่
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 8 1. นางสาวกรรภิรมย์  แสงตระการ
2. นางสาวกัญญารัตน์  คุณทน
3. นางสาวจอมกมล  โปรดเมตตา
4. นางสาวฐานิตา  เตวิชพงศ์
5. นางสาวทอฝัน  มะลังค์พันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์งามผ่อง
2. นายรชต  เปรมฤทัยสกุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 19 1. นางสาวณัฐกานต์  ดวงใจ
2. นางสาวอัญชลี  จันเจือ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์งามผ่อง
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิธร  พนานุรักษา
2. เด็กหญิงแพรวนภา  ตั้งวรรณวิทย์
 
1. นางลักษณ์ศรี  รัศมีเฟื่อง
2. นางสุภาภรณ์  เปรมแหวว
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวฌาณุมาศ  จีรภานิวัฒน์กุล
2. นางสาวสโรชา  ปัณฑรวรพันธุ์
 
1. นายธวัช  พุฒหอม
2. นายธนพงศ์  เพิ่มพูล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชพร  ตรัยปกรณ์
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐมง  อนุศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  รัตนแสงเสถียร
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพรชิตา  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนิฐิยาภรณ์  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปืยากร  ดาเดเลาะ
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวนภาพร  อ่อนตานา
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงหฤทัย  จารย์แก้ว
 
1. นางสาวสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
2. นายสมควร  แหสกุล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรญา  ยุพเรศ
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวภัทรภรณ์  คำปัง
 
1. นายสมควร  แหสกุล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร   อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  เหล่าพิรุฬห์
2. นางสาวนันทิยา  ค้าไม้
3. นางสาวมิ่งกมล  รินมาร
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 46.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสัสสฬัส  สรรคม
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาวแพรววดี  อรุณแจ้งวัฒนะ
 
1. นายจักร์พงษ์  สายทองติ่ง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววิภาวี  ศรีนุช
 
1. นางเสาวนีย์  สิงหสุตกร
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงภูษิญา  สุขศิริ
 
1. นางจุฑารัตน์  วรรณพริ้ง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสราญทิพย์  แซ่ตั้ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.1 ทองแดง 7 1. นางสาวมณัสวี  อัครวิสิทธิ์กุล
 
1. นางเสาวนีย์  สิงหสุตกร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวธัญจิรา  คงทิพยาพันธ์
 
1. นางจันทร์สุนีย์  สินสืบเชื้อ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิงครัศม์  ไกรปรีชาสิทธิ์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิษฐา  สิทธิพรรัตนมณี
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
2. เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกรักษ์  พุทธจรรนาวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางอัจฉรา  เพิ่มพูล
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตตรานนท์
2. เด็กหญิงตะวัน  ฮานาฟี
3. เด็กหญิงสรุตา  อุรีภาศ
 
1. นางสาวสินี  อินทสุวรรณ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกลย์ธิดา  พุทธรังษี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   ช่วยเพ็ชร
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  คอนคำ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  เอื้อพิกุล
2. นางสาวสิริรัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวรินวรรณนา  ไชยดำ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
2. เด็กหญิงพรนานา  ปุนนา
 
1. นายอรรถพล  พรมสุวรรณ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกนกรักษ์  พุทธจรรยาวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสุวิจักขณ์  บึงประเสริฐสุข
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 10 1. นางสาวนวพรรษ  โตวณะบุตร
2. นางสาวอนัญพร  เอนกรัตนทรัพย์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  คอนคำ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  มุ่งพันกลาง
2. เด็กหญิงพรประภัส  เม่งศิริ
3. เด็กหญิงเจตปรียา  เลิศบัณฑิต
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
2. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริยา  รุ่งเรืองสกุลสุข
2. นางสาวสิริรัตน์  นุกาศรัมย์
3. นางสาวโสภิดา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวทศพร  บุญชู
2. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  น้อยโพนทัน
2. นางสาวพรชนก  ศรีหะทัย
3. นางสาวพิมชนก  หอมอ่อน
4. นางสาวมนัสนันท์  ยางกิจวิบูลย์
5. นางสาววัชรินทร์  สุวิมล
6. นางสาวศศิวิมล  อินพันธ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุภัยพงศ์
2. นางสาวภารดี  จินะณรงค์
3. นางสาวราตรี  สุขขำ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่เบ๊
2. เด็กหญิงพรธิดา  สุขสรรควณิช
3. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนวิจิตร
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวกัญชพร  ศรีสัตย์
2. นางสาวณัฐกานต์  ดวงใจ
3. นางสาวธันยธรณ์  อิทธานุเวคิน
 
1. นางสาวราตรี  สุขขำ
2. นางสาวทศพร  บุญชู