สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประวิตร  มาคำ
 
1. นางพัชรี  เขียวเปลือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราธร  สินพร
 
1. นางพัชรี  เขียวเปลือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราธร  สินพร
 
1. นางพัชรี  เขียวเปลือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจื้อฮุย  หลิว
 
1. นายไชยยศ  เอื้อวิริยะไชยกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุธี  แซ่เบ๊
 
1. นายไชยยศ  เอื้อวิริยะไชยกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสาธิก  ทยากรศาตนันทน์
2. เด็กหญิงสุจารี  ฝรั่งทอง
 
1. นางสิรินาฎ  เชื้อโชติ
2. นายจันทร์จิรา  หงษาคำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจตุพร  แสนโพธิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  คมคาย
 
1. นายสมควร  สมบูรณ์พงษ์
2. นายสุริยา  ดอนขุนศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนลินี  หมื่นอินทร์
 
1. นายกำพล  ชื่นบานเย็น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ไวยศิลา
 
1. นายกำพล  ชื่นบานเย็น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวเจตสุภา  แซ่เจ้ง
 
1. นายเสนีย์  เชื้อบุญทรง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจตุพร  แสนโพธิ์
 
1. นายเสนีย์  เชื้อบุญทรง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปัณณทัต  กาเกษ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ท้วมเพชร
 
1. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
2. นางสาวมะลิ  สุทธิกมลา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงเหมาะ
2. นายพงศ์นรินทร์  กำเนิดเหมาะ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้ววิชิต
 
1. นางสาวมะลิ  สุทธิกมลา
2. นางภัทราพร  ทิพย์เรืองพล