สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นายนายกวินพันธุ์  ปัญญาเทพ
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  นิลวงศ์
2. เด็กหญิงจำปี  รักษา
3. นางสาวจุฑามาศ  เห็มวิจิตร
4. นางสาวฉัตรสุดา  ภู่ทอง
5. นางสาวชุตินันท์  หน่อแก้ว
6. นางสาวช่อทิพย์  ศรีเพียงจันทร์
7. เด็กหญิงญาณิน  แก้วคล้าย
8. นางสาวธัญลักษณ์  โชติกะ
9. นางสาวนิโลบล  ใจมนต์
10. นางสาวปรอย  ชะเอมไทย
11. นางสาวปิยพร  สุขพิมาย
12. นางสาวพรรณภา  เผ่าพันธ์ุ
13. นางสาวมินตรา  แป้นน้อย
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาสูง
15. นางสาวอารียา  ฉาวชื่น
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นายชัย  ถาน้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญ  ลื่นโป่ง
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ชิยางคบุตร
3. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
4. เด็กชายณปวร  สว้สดิ์วุฒิพงษ์
5. เด็กชายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรภัทร  ใบบัว
2. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นายอนันตญา  ภาเทียนสวัสดิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวเจนจิรา  บุญจันทร์
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
2. นายฤทธิเดช  เข็มกลัดทอง
3. นางสาววาริน  พูลแสง
4. นายวีระพันธ์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอรัญญา  วังกุ่ม
6. นางสาวเพ็ญพิชญา  จตุรัส
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
3. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายรัก  พิมลพันธ์ุ
2. นายสิราวิชณ์  พูลทอง
3. นายอภิเดช  เชียงเภา
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นพดุลย์เดช
 
1. นางสาวณฤภัค  อาจวัตร์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรัตม์  สุนทโรทก
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์