สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.08 เงิน 17 1. นางสาวนภาพร  เปลี่ยนสร้าง
2. นายนวมิน  เทพามาตย์
3. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 16 1. เด็กหญิงศิรประภา  พัฒนโชติ
 
1. นายณัฐ  แดงตะนุ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 19 1. นางสาวน้ำฝน  ทองแกมนาค
 
1. นายณัฐ  แดงตะนุ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตติกา  นาคสุด
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ฆ้อนดี
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายฐานนันท์  กันทะปัญญา
2. นายเจริญชัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
2. เด็กชายเกียรติบัตร  บุตรสุรินทร์
 
1. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
2. นายอนันตญา  ภาเทียนสวัสดิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 10 1. นางสาวชลิษา  ชุ่มกระโทก
2. นางสาวพรพิมล  พูนทอง
3. นางสาวระวีวรรณ  แซ่ตัน
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง