สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนฤนารถ  นามเพ็ง
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 1. นางสาวอภัสนันท์  วงศ์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นางสาวนัทริกา  มยุรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาว เวสิยา  คำแป้น
2. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
3. นางสาวศรัญญ่า  เก็มเบ็ญหมาด
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวศศิธร   จีนธรรม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกันย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฐพร   ภู่นิเทศ
3. เด็กหญิงมณฤทัย  แซ่แต้
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นายเจนณุวัตน์   วิมุตกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
2. นางสาววรรณภา  แสงสว่าง
3. นางสาวสาวิกา  แสงสกุล
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  วงษ์สังทอง
2. นางสาวกิตติญา  โหนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจำปี  รักษา
2. เด็กหญิงญาณิน  แก้วคล้าย
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ยิ้มพ่วงสินธุ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เลี้ยงรักษา
5. เด็กชายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นางณััฏฐินีภรณ์  นุ่นทอง
2. นางสาวนัติยาภรณ์  สีดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริวรางกูร
2. เด็กหญิงสิรินยา  วงทอง
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ร่มสบาย
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมโชติ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
2. นางสาวพรจิรา  หิรัญชัย
 
1. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง