สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายทศพล  สิงห์สุข
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาววาริน  พูลแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายธีรพงศ์  กล้าจอหอ
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจำปี  รักษา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ร่มสบาย
3. เด็กชายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวกิตติญา  โหนา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤตยาพร  พานประเสริฐสม
2. นายธนพล  พิมพ์อุบล
3. นางสาววิมลพรรณ  คงอิ่ม
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสุกานดา   วันภักดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 49.65 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ตอพล
2. นางสาวนภาภรณ์  เปลี่ยนสร้าง
3. นางสาวนัทริกา  มยุรา
4. นายพิชญะ  บู่น้อย
5. นางสาววริศรา  อินปัน
 
1. นางณัฏฐินีภรณ์  นุ่นทอง
2. นางสาวพรผกา  กิติภัทร์ถาวร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกชัย  โสธรวัฒน์
 
1. นางสาวภาวิณี   สุวรรณประทีป
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โชติกะ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.83 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกฤตยาพร  พานประเสริฐสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศศิพยุงศักดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
 
1. นายไพรัช  เจี่ยภักดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวราทิพย์   คิดดีจริง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สายจันทร์เพ็ญ
 
1. นางจิราภรณ์  กองศักดิ์
2. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
2. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
2. นางจิราภรณ์  กองศักดิ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีเมือง
2. เด็กชายเมธา   ดอกบัวตูม
 
1. นายพงศกร  มุธิตา
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 10 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
2. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นายปานดิษฐ  เอ่งล่อง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0.89 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายพงศกร  มุธิตา