สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายทศพล  สิงห์สุข
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาววาริน  พูลแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนฤนารถ  นามเพ็ง
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 1. นางสาวอภัสนันท์  วงศ์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นางสาวนัทริกา  มยุรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภู่นิเทศ
2. เด็กหญิงพรประภา  พูลเกิด
3. เด็กหญิงสุปรีญา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.08 เงิน 17 1. นางสาวนภาพร  เปลี่ยนสร้าง
2. นายนวมิน  เทพามาตย์
3. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทวินันท์  วันฟู
2. เด็กหญิงโสธญา  สง่าาศรี
 
1. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤตยาพร  พานประเสริฐสม
2. นางสาวชญานินทร์  เทพามาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ  กินามณีย์
2. นางสายใย  ชลชาติภิญโญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายธีรพงศ์  กล้าจอหอ
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
 
1. นางสาวเกศินี  หล้าปินตา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจำปี  รักษา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ร่มสบาย
3. เด็กชายพีรภัทร์  บัวไขย์
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวกิตติญา  โหนา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤตยาพร  พานประเสริฐสม
2. นายธนพล  พิมพ์อุบล
3. นางสาววิมลพรรณ  คงอิ่ม
 
1. นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล
2. นางสาวสุกานดา   วันภักดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาว เวสิยา  คำแป้น
2. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
3. นางสาวศรัญญ่า  เก็มเบ็ญหมาด
 
1. นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
2. นางสาวศศิธร   จีนธรรม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกันย์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฐพร   ภู่นิเทศ
3. เด็กหญิงมณฤทัย  แซ่แต้
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว
2. นายเจนณุวัตน์   วิมุตกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
2. นางสาววรรณภา  แสงสว่าง
3. นางสาวสาวิกา  แสงสกุล
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  วงษ์สังทอง
2. นางสาวกิตติญา  โหนา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจำปี  รักษา
2. เด็กหญิงญาณิน  แก้วคล้าย
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ยิ้มพ่วงสินธุ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เลี้ยงรักษา
5. เด็กชายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นางณััฏฐินีภรณ์  นุ่นทอง
2. นางสาวนัติยาภรณ์  สีดา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 49.65 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ตอพล
2. นางสาวนภาภรณ์  เปลี่ยนสร้าง
3. นางสาวนัทริกา  มยุรา
4. นายพิชญะ  บู่น้อย
5. นางสาววริศรา  อินปัน
 
1. นางณัฏฐินีภรณ์  นุ่นทอง
2. นางสาวพรผกา  กิติภัทร์ถาวร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.32 เงิน 16 1. เด็กหญิงศิรประภา  พัฒนโชติ
 
1. นายณัฐ  แดงตะนุ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 19 1. นางสาวน้ำฝน  ทองแกมนาค
 
1. นายณัฐ  แดงตะนุ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริวรางกูร
2. เด็กหญิงสิรินยา  วงทอง
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นายนายกวินพันธุ์  ปัญญาเทพ
2. นางสาวสุชาดา  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  นิลวงศ์
2. เด็กหญิงจำปี  รักษา
3. นางสาวจุฑามาศ  เห็มวิจิตร
4. นางสาวฉัตรสุดา  ภู่ทอง
5. นางสาวชุตินันท์  หน่อแก้ว
6. นางสาวช่อทิพย์  ศรีเพียงจันทร์
7. เด็กหญิงญาณิน  แก้วคล้าย
8. นางสาวธัญลักษณ์  โชติกะ
9. นางสาวนิโลบล  ใจมนต์
10. นางสาวปรอย  ชะเอมไทย
11. นางสาวปิยพร  สุขพิมาย
12. นางสาวพรรณภา  เผ่าพันธ์ุ
13. นางสาวมินตรา  แป้นน้อย
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาสูง
15. นางสาวอารียา  ฉาวชื่น
 
1. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
2. นายชัย  ถาน้อย
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ร่มสบาย
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมโชติ
 
1. นายชัย  ถาน้อย
2. นางสาวสกุลดาว  ษรจันทร์ศรี
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
2. นางสาวพรจิรา  หิรัญชัย
 
1. นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตติกา  นาคสุด
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ฆ้อนดี
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
 
1. นายปฐพี  ไร่กลาง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญ  ลื่นโป่ง
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ชิยางคบุตร
3. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
4. เด็กชายณปวร  สว้สดิ์วุฒิพงษ์
5. เด็กชายอานนท์  รุ่งมณี
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญฤทัย  แป้นปั้น
2. เด็กชายขวัญ  ลื่นโป่ง
3. เด็กหญิงจรัสศรี  ชิยางคบุตร
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไทรบัวแก้ว
5. เด็กหญิงชนัดดา  ไทรบัวแก้ว
6. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
7. เด็กหญิงตติยา  แก้วศรีนวล
8. เด็กชายธนบูลย์  เอื้อมงคลชัย
9. นายธนัช  เสียดขุนทด
10. เด็กชายธนาทิป  สิงโต
11. เด็กหญิงธิดาพร  สาลีงาม
12. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุขสมพงษ์
13. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีคะเนศ
14. เด็กชายปวิช  โรจน์เดชบวร
15. เด็กชายปิยะบุตร  เกตุนาค
16. เด็กหญิงผกาทิพย์  ทองมาก
17. นายพีรพล  วิบูลย์กิจอาภากุล
18. เด็กหญิงวนิดา  สุดทิม
19. นายวัชระพงษ์  สกุลรัตน์
20. เด็กหญิงศรีสุดา  ชุ่มกระโทก
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  นพทอง
22. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
23. เด็กหญิงสุวนันท์  วิมลแก้ว
24. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  มีหิริ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเอกชัย  โสธรวัฒน์
 
1. นางสาวภาวิณี   สุวรรณประทีป
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โชติกะ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรติรัตน์  บุราณวัตร
 
1. นางจินดากานต์  คงเดชาชาญ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58.83 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกฤตยาพร  พานประเสริฐสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศศิพยุงศักดิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
 
1. นายไพรัช  เจี่ยภักดี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวราทิพย์   คิดดีจริง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สายจันทร์เพ็ญ
 
1. นางจิราภรณ์  กองศักดิ์
2. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 26 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมธร
2. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
2. นางจิราภรณ์  กองศักดิ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรภัทร์  บัวไขย์
2. เด็กชายเมธา  ดอกบัวตูม
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
2. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนัช  เสียดขุนทด
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคชภูมิ  นิวัฒนกาญจนา
 
1. นางสาวศุภักษร  ดาราแว๋ว
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุมณฑา  จุ้ยเปรม
 
1. นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีเมือง
2. เด็กชายเมธา   ดอกบัวตูม
 
1. นายพงศกร  มุธิตา
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรภัทร  ใบบัว
2. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายฐานนันท์  กันทะปัญญา
2. นายเจริญชัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 10 1. นายธนพล  พิมพ์อุบล
2. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นายปานดิษฐ  เอ่งล่อง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ศุภกิจกุลชัย
2. เด็กชายเกียรติบัตร  บุตรสุรินทร์
 
1. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
2. นายอนันตญา  ภาเทียนสวัสดิ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตอพล
2. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุดใสดี
2. นายอนันตญา  ภาเทียนสวัสดิ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0.89 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศุภัสสร  เกตุมณีพรรณ
2. นางสาวสุจิตรา  โสภาบุตร
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นายพงศกร  มุธิตา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ญศรี
2. นางสาวเจนจิรา  บุญจันทร์
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  สระทองขอ
2. นายฤทธิเดช  เข็มกลัดทอง
3. นางสาววาริน  พูลแสง
4. นายวีระพันธ์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอรัญญา  วังกุ่ม
6. นางสาวเพ็ญพิชญา  จตุรัส
 
1. นางวันทนา  แจ่มศรี
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
3. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 10 1. นางสาวชลิษา  ชุ่มกระโทก
2. นางสาวพรพิมล  พูนทอง
3. นางสาวระวีวรรณ  แซ่ตัน
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายรัก  พิมลพันธ์ุ
2. นายสิราวิชณ์  พูลทอง
3. นายอภิเดช  เชียงเภา
 
1. นางกรองทอง  ทับเทศ
2. นางหอมกุล  เตชะรัตนยืนยง
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นพดุลย์เดช
 
1. นางสาวณฤภัค  อาจวัตร์
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรัตม์  สุนทโรทก
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์