สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นางสาวอัญชนา   อินทโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายกิตติพัฒน์  ไวยพัฒน์
2. นายคุณนิธิ  พุ่มประยูร
3. นางสาวปาเจรา  ดำศรี
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หางนาค
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินนาฎ  อนวัชชกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น
3. นางสาวธวัลรัตน์  คร้ามบุญลือ
4. นางสาวรัชตภาคย์  อุดมหิรัญรัตน์
5. นางสาวรัตนสยาม  เสือนุ่ม
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนฤกษ์  โกศลวรรธนะ
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. นางสาวกุลธิดา  ภู่จำปา
4. นายชวินทร์พล  ดีวงษา
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
6. นางสาวนฤมล  ฟองไซร้
7. นายนิธิกร  แก้วลำหัด
8. นายบริพันธ์  ประสงค์
9. นางสาวบุญฑริกา  มีบริบูรณ์
10. นายปกรณ์  โตชาติ
11. นายพรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน
12. นางสาวพลอย  พรมมานอก
13. นายพัชรวัฒน์  ทองสินธ์
14. นางสาวพิชชาพร  วิกรัยทวีพงษ์
15. นายมนัสนันท์  เชาระกำ
16. นางสาววราภรณ์  พรมวาส
17. นางสาวสุชญา  ปานาพรม
18. นายสุเมธ  อินหอม
19. นายอิทธิพัทธ์  กาญจนาธีระ
20. นายเจษฎากร  นาตาแสง
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
3. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
4. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
5. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ   ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวอารีญา  ไชยวัลย์
 
1. นางรัตนา  อุทก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
3. นางสาวกุลธิดา  ตุ้มวารี
4. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
5. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
6. นางสาวประติมากร  อุินต๊ะคำ
7. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
8. นางสาววมิณตา  เสริมเจริญกิจ
9. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ
10. นางสาวเจณิตา  มีสบาย
 
1. พระครูปลัดเชิด  ถิรปญโญ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประพัฒน์  เมฆขลา
2. นายมาวิน  แซ่อึ้ง
3. นายวัชรพงษ์  พลลาภ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสาววารุณี  อาจหาญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 10 1. นางสาวจริยา  บุญอินทร์ส่ง
2. นางสาวชลธิชา  บัวหลวง
3. นางสาววราภรณ์  พลดร
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะสุนทร
2. นางสาวนัทริณี  ศรีประวรรณ
3. นางสาวอิชยา  บุญหนา
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย