สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวเพ็ญพร  ศิริพงศ์ปรีดา
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นายคณิศร  ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวชวิศา  วิสัยแสวง
 
1. นางรัตนา  อุทก
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญจิรา  พูลสุข
2. เด็กชายยุทธเกียรติ  เพนเดช
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายนพพร  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บูชา
2. เด็กหญิงกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้เฟือง
3. เด็กหญิงรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสาววารุณี  อาจหาญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสวรรยา  เทพพงษ์
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทดามาศ  คชเสนีย์
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นายคัมภีร์  พินิจ
2. นายณัฐพัฒน์  วิเชียรอินทร์
3. นายสุวณัฐ  ปัญจศิริ
4. นายเขตโสภณ  ลอสซ์
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์
6. นายโกเมนทร์  จารุธนศักดิ์กูร
 
1. นายณัฐพงศ์   คูธำรงกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จารัตน์
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นางสาวดวงใจ  ชัยโย
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงนพมาศ  แก้วบำรุง
 
1. นายนายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์