สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพีรยา  ทิมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอมินตรา  จิตต์แจ่ม
 
1. นางสมศรี  คงสุุวรรณ
2. นางสาวสุภัทสรานันท์  โพธิ์กัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  อนันตศิริรัตน์
2. นายศักดา  ปานรสทิพย์
3. นายศักรินทร์  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรณ์ณิกา   สุมาลี
2. นายทวีทรัพย์  บริบูรณ์
 
1. นางศิริรัตน์  ศิลอาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายชโยดม  แรงฤทธิ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   สาลี
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมลังกา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวกัลค์สุตา  ลุนชัยภา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวลินดา  ขวัญทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กลับกลาย
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัสมา  ทองคำ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 20 1. นายจิตรกร  อินต๊ะคำ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุชธเนศ  ฉิมพาลี
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชวัลนุช  พุธวัฒนะ
2. นางสาวภคินี  คำพรรณ์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  จินดาสกุลยนต์
2. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฎฐากร  ขำช่วย
2. นางสาวมัญชุสา  สมุทรผ่อง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 16 1. นายคุณัช  เฉิดฉาย
2. นายธนวัฒน์  พีระธรณิศร์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย