สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธารทิพย์  เทศถมทรัพย์
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชโยดม  แรงฤทธิ์
2. เด็กชายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาคิรา  พิสิทธิพร
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายศุภกร  จันทร์งาม
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภราดร  ลี้ศิริสรรพ์
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นายศุภณัฐ  ธนไพศาลกิจ
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนริศรา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  มิคะวัตร์
3. เด็กหญิงศิรินทร  สิงห์โตทอง
 
1. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
2. นางศุภกานต์  แก้วเมืองกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชนิดาภา  ดวงดี
2. นายธนพล  งามกิตติทรงคุณ
3. นางสาวภัคจิรา  ยินดีทรัพย์
 
1. นายประภัส  ผลหมู่
2. นางสาวกณิการ์  เกื้อรุ่ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดุลยประพันธ์
2. นายคุณัช  เฉิดฉาย
3. นายศุภกร  จันทร์งาม
 
1. นายสราวุฒิ  พัฒรากุล
2. นายศิริชัย  พงษ์พฤกษ์พรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐวรา  โตงามรัก
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นายธนพล  งามกิตติทรงคุณ
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกรแก้ว  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 12 1. นายกฤตเมธ  เอื้อจารุพร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณีนุช  แตงหนู
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง