สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธารทิพย์  เทศถมทรัพย์
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวเพ็ญพร  ศิริพงศ์ปรีดา
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นางสาวอัญชนา   อินทโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
 
1. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายกิตติพัฒน์  ไวยพัฒน์
2. นายคุณนิธิ  พุ่มประยูร
3. นางสาวปาเจรา  ดำศรี
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชโยดม  แรงฤทธิ์
2. เด็กชายอัครพล  ยศวิไล
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
2. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาคิรา  พิสิทธิพร
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายศุภกร  จันทร์งาม
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภราดร  ลี้ศิริสรรพ์
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นายศุภณัฐ  ธนไพศาลกิจ
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนริศรา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  มิคะวัตร์
3. เด็กหญิงศิรินทร  สิงห์โตทอง
 
1. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
2. นางศุภกานต์  แก้วเมืองกลาง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชนิดาภา  ดวงดี
2. นายธนพล  งามกิตติทรงคุณ
3. นางสาวภัคจิรา  ยินดีทรัพย์
 
1. นายประภัส  ผลหมู่
2. นางสาวกณิการ์  เกื้อรุ่ง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพีรยา  ทิมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอมินตรา  จิตต์แจ่ม
 
1. นางสมศรี  คงสุุวรรณ
2. นางสาวสุภัทสรานันท์  โพธิ์กัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  อนันตศิริรัตน์
2. นายศักดา  ปานรสทิพย์
3. นายศักรินทร์  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
2. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์วันวงค์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดุลยประพันธ์
2. นายคุณัช  เฉิดฉาย
3. นายศุภกร  จันทร์งาม
 
1. นายสราวุฒิ  พัฒรากุล
2. นายศิริชัย  พงษ์พฤกษ์พรรณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันต่าย
2. เด็กชายพรรษา  รอดจากภัย
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หางนาค
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินนาฎ  อนวัชชกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น
3. นางสาวธวัลรัตน์  คร้ามบุญลือ
4. นางสาวรัชตภาคย์  อุดมหิรัญรัตน์
5. นางสาวรัตนสยาม  เสือนุ่ม
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนฤกษ์  โกศลวรรธนะ
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. นางสาวกุลธิดา  ภู่จำปา
4. นายชวินทร์พล  ดีวงษา
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
6. นางสาวนฤมล  ฟองไซร้
7. นายนิธิกร  แก้วลำหัด
8. นายบริพันธ์  ประสงค์
9. นางสาวบุญฑริกา  มีบริบูรณ์
10. นายปกรณ์  โตชาติ
11. นายพรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน
12. นางสาวพลอย  พรมมานอก
13. นายพัชรวัฒน์  ทองสินธ์
14. นางสาวพิชชาพร  วิกรัยทวีพงษ์
15. นายมนัสนันท์  เชาระกำ
16. นางสาววราภรณ์  พรมวาส
17. นางสาวสุชญา  ปานาพรม
18. นายสุเมธ  อินหอม
19. นายอิทธิพัทธ์  กาญจนาธีระ
20. นายเจษฎากร  นาตาแสง
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
3. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
4. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
5. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ   ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวอารีญา  ไชยวัลย์
 
1. นางรัตนา  อุทก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นายคณิศร  ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวชวิศา  วิสัยแสวง
 
1. นางรัตนา  อุทก
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
3. นางสาวกุลธิดา  ตุ้มวารี
4. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
5. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
6. นางสาวประติมากร  อุินต๊ะคำ
7. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
8. นางสาววมิณตา  เสริมเจริญกิจ
9. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ
10. นางสาวเจณิตา  มีสบาย
 
1. พระครูปลัดเชิด  ถิรปญโญ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญจิรา  พูลสุข
2. เด็กชายยุทธเกียรติ  เพนเดช
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรณ์ณิกา   สุมาลี
2. นายทวีทรัพย์  บริบูรณ์
 
1. นางศิริรัตน์  ศิลอาภรณ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายชโยดม  แรงฤทธิ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   สาลี
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายนพพร  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมลังกา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวกัลค์สุตา  ลุนชัยภา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวลินดา  ขวัญทอง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กลับกลาย
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัสมา  ทองคำ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 20 1. นายจิตรกร  อินต๊ะคำ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บูชา
2. เด็กหญิงกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้เฟือง
3. เด็กหญิงรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสาววารุณี  อาจหาญ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประพัฒน์  เมฆขลา
2. นายมาวิน  แซ่อึ้ง
3. นายวัชรพงษ์  พลลาภ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางสาววารุณี  อาจหาญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสวรรยา  เทพพงษ์
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทดามาศ  คชเสนีย์
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุชธเนศ  ฉิมพาลี
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  ฟองไซร
 
1. นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 1. นายคัมภีร์  พินิจ
2. นายณัฐพัฒน์  วิเชียรอินทร์
3. นายสุวณัฐ  ปัญจศิริ
4. นายเขตโสภณ  ลอสซ์
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์
6. นายโกเมนทร์  จารุธนศักดิ์กูร
 
1. นายณัฐพงศ์   คูธำรงกุล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จารัตน์
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐวรา  โตงามรัก
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นางสาวดวงใจ  ชัยโย
 
1. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงนพมาศ  แก้วบำรุง
 
1. นายนายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นายธนพล  งามกิตติทรงคุณ
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกรแก้ว  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 12 1. นายกฤตเมธ  เอื้อจารุพร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมณีนุช  แตงหนู
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉัตรสุดา  แก้วบังเกิด
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชวัลนุช  พุธวัฒนะ
2. นางสาวภคินี  คำพรรณ์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  จินดาสกุลยนต์
2. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ถมยางกูล
2. เด็กหญิงชลลดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงปภัสสร  งามแท้
4. เด็กหญิงประการัตน์  บุญศรี
5. เด็กชายอาทิตย์   โตชาติ
 
1. นางประไพพรรณ  จังหวัด
2. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  กระจ่างโพธิ์
2. นางสาวจุฑาสินี  ศรีอักษร
3. นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น
4. นางสาวมาริสา  สีสังชุม
5. นางสาววรรณธนา  มะลาด
 
1. นางประไพพรรณ  จังหวัด
2. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฎฐากร  ขำช่วย
2. นางสาวมัญชุสา  สมุทรผ่อง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 16 1. นายคุณัช  เฉิดฉาย
2. นายธนวัฒน์  พีระธรณิศร์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 10 1. นางสาวจริยา  บุญอินทร์ส่ง
2. นางสาวชลธิชา  บัวหลวง
3. นางสาววราภรณ์  พลดร
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะสุนทร
2. นางสาวนัทริณี  ศรีประวรรณ
3. นางสาวอิชยา  บุญหนา
 
1. นางอัจฉราวรรณ  กัลยาณสิทธิ์
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย