สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินนาฎ  อนวัชชกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น
3. นางสาวธวัลรัตน์  คร้ามบุญลือ
4. นางสาวรัชตภาคย์  อุดมหิรัญรัตน์
5. นางสาวรัตนสยาม  เสือนุ่ม
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนฤกษ์  โกศลวรรธนะ
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. นางสาวกุลธิดา  ภู่จำปา
4. นายชวินทร์พล  ดีวงษา
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
6. นางสาวนฤมล  ฟองไซร้
7. นายนิธิกร  แก้วลำหัด
8. นายบริพันธ์  ประสงค์
9. นางสาวบุญฑริกา  มีบริบูรณ์
10. นายปกรณ์  โตชาติ
11. นายพรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน
12. นางสาวพลอย  พรมมานอก
13. นายพัชรวัฒน์  ทองสินธ์
14. นางสาวพิชชาพร  วิกรัยทวีพงษ์
15. นายมนัสนันท์  เชาระกำ
16. นางสาววราภรณ์  พรมวาส
17. นางสาวสุชญา  ปานาพรม
18. นายสุเมธ  อินหอม
19. นายอิทธิพัทธ์  กาญจนาธีระ
20. นายเจษฎากร  นาตาแสง
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
3. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
4. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
5. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ   ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวอารีญา  ไชยวัลย์
 
1. นางรัตนา  อุทก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นายคณิศร  ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวชวิศา  วิสัยแสวง
 
1. นางรัตนา  อุทก
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
3. นางสาวกุลธิดา  ตุ้มวารี
4. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
5. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
6. นางสาวประติมากร  อุินต๊ะคำ
7. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
8. นางสาววมิณตา  เสริมเจริญกิจ
9. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ
10. นางสาวเจณิตา  มีสบาย
 
1. พระครูปลัดเชิด  ถิรปญโญ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม