สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรักษ์  เจริญสุข
2. นางสาวพรหงษ์  วงศ์รัตนโกเมศ
3. นางสาวรวีพัฒน์  จิวัฒนาสุข
 
1. นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล
2. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล