สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรฐา  รัตนบุตรเบญจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช้างศิริกุลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวนี  ศรีโกเศรษฐ
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวสุชาดา  วิชัยขัทคะ
 
1. นายลิขิต  รามัญพงษ์