สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชริชา  พูนผลทวีลาภ
2. นางสาวธันยธร  ฉัตรเงิน
 
1. นายลิขิต  รามัญพงษ์
2. นางสาวสืบสิริ  สุพรรณพงศ์