สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรฐา  รัตนบุตรเบญจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช้างศิริกุลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 -    
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวนี  ศรีโกเศรษฐ
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวสุชาดา  วิชัยขัทคะ
 
1. นายลิขิต  รามัญพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สันหพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -    
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 -    
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภนิดา  พิณรัตน์
2. เด็กหญิงเสฏฐิวดี  ประเสริฐวารี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช้างศิริกุลชัย
2. นายลิขิต  รามัญพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชริชา  พูนผลทวีลาภ
2. นางสาวธันยธร  ฉัตรเงิน
 
1. นายลิขิต  รามัญพงษ์
2. นางสาวสืบสิริ  สุพรรณพงศ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรักษ์  เจริญสุข
2. นางสาวพรหงษ์  วงศ์รัตนโกเมศ
3. นางสาวรวีพัฒน์  จิวัฒนาสุข
 
1. นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล
2. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล