สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวอัญมณี  หล่อประสงค์สุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวอมลรดา  อิทธาถิรุธ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นายณัฐดนัย  ศิริวัฒนา
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงราชาวดี  ฉ่ำจิตร
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายนวนนท์  นาคโมรา
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  มณีรัตน์
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอินทัช  เจนจารุพันธ์กุล
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  พนาภาส
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 1. นางสาวปทิตตา  กิจสงวน
 
1. นายบุุญเทิด  เต็มรักษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายกันต์  ธิกาพันธ์วรรณา
2. นายจิรายุสม์  ปทุมโชติ
 
1. นายเอกชัย  อาจหาญ
2. นายผดุงศักดิ์  แสงสวงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นายกฤษดา  สุนทรวุฒิไกร
2. นายกิตตินันท์  อัคคะภิญโญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นายภัทร  ผิวเกลี้ยง
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธนชนก  ศิริพิชญ์ตระกูล
2. นายเจษฎา  อึ้งไพบูลย์
3. นายเสฎฐนันท์  วูอินทรานนท์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นางสาวศศิธร  ศิริสัมปทา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 1. นางสาวพิศน์สุตา  เอื้อเดชาสิน
2. นายอภิรักษ์  พุฒิภิญโญ
 
1. นายปิยะชาติ  นพคุณวิจัย
2. นางเดือนรัศม์  นิติวัฒนานนท์