สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวอัญมณี  หล่อประสงค์สุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาริยดา  ศรีอัมพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวอมลรดา  อิทธาถิรุธ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ฐิติวุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงวิลันดา  ชูเศรษฐการ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
2. นายบุญเทิค  เต็มรักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นางสาวสิรินธรณ์  ขัดหวีแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายแก้วโปร่ง
2. เด็กชายกัมชัย  ตั้งวรางกูร
3. เด็กชายภีมวัจฒ์  ลิ้มโพธิ์แดน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
2. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิฑูรย์  เนียมนาค
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นายณัฐดนัย  ศิริวัฒนา
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงราชาวดี  ฉ่ำจิตร
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภัทรเผดิม
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายนวนนท์  นาคโมรา
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  มณีรัตน์
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอินทัช  เจนจารุพันธ์กุล
 
1. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  พนาภาส
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 1. นางสาวปทิตตา  กิจสงวน
 
1. นายบุุญเทิด  เต็มรักษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายดนัย  พิมพ์พิศคนึง
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวสกุลณา  จูฑะพุทธิ
2. นางสราวดี  ปรีดิ์เปรม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายกันต์  ธิกาพันธ์วรรณา
2. นายจิรายุสม์  ปทุมโชติ
 
1. นายเอกชัย  อาจหาญ
2. นายผดุงศักดิ์  แสงสวงค์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลขันธุ์
2. เด็กชายพริษฐ์  ชัยศุจยากร
 
1. นายสุทธิ์กิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นางสาวศรัญยา  ผิวเกลี้ยง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายกรัญพงศ์  ไทยสงเคราะห์
2. เด็กชายนพกร  จิระวรานันท์
 
1. นายเจริญ  กรทรวง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  แช่มช้อย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นายกฤษดา  สุนทรวุฒิไกร
2. นายกิตตินันท์  อัคคะภิญโญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นายภัทร  ผิวเกลี้ยง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.89 เข้าร่วม 6 1. นายนพรุจ  ลี
2. นายพงศ์ธาริน  โฆสิตวันสกุล
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นายสราวุธ  อนันตชาติ
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธนชนก  ศิริพิชญ์ตระกูล
2. นายเจษฎา  อึ้งไพบูลย์
3. นายเสฎฐนันท์  วูอินทรานนท์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นางสาวศศิธร  ศิริสัมปทา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 1. นางสาวพิศน์สุตา  เอื้อเดชาสิน
2. นายอภิรักษ์  พุฒิภิญโญ
 
1. นายปิยะชาติ  นพคุณวิจัย
2. นางเดือนรัศม์  นิติวัฒนานนท์