สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวสินิทธา  โวหาร
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  โหลทอง
3. เด็กหญิงนุมา  หละบิลลา
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวกิตติภา  ธนิกกุล
3. นางสาวฐิตาพร  คำภิระอิน
4. นายรุ่งโรจน์  แก้วศรี
5. นางสาวอักษร  นิลอาทิ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกูล
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นางสาวนูรอาเดีย  บุญชม
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวเรศ  พร้อมพูล
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
3. เด็กชายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตย์นัยน์  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวธมนวรรณ  รุ่งเรือง
3. นายสุไลมาน  วายะโยะ
 
1. นางสาวดาราณี  เรืองพานิช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนุจรี  คำหอม
3. เด็กหญิงสุมาลี  จันทอง
 
1. นายชัยวุฒิ   ซัววงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  จำรูญสาย
2. นางสาวยุวดี  บุญกระจ่าง
3. นางสาวสุนิดตา  คณาปกรณ์กุล
 
1. นายชัยวุฒิ   ซัววงษ์