สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนฤทธิ์  รวยรื่น
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวกุมารีรัตน์  กำปะนี
2. นางสาวจัสมินต์  เยาวรินทร์
3. นายจิรายุทธ  ลูกอินทร์
4. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
5. นายณัฐกร  คงสิเหร่
6. นายณาณวัฒน์  งานแข็ง
7. นางสาวนัฐมล  ดูเหมาะ
8. นางสาวนิรชา  วงศ์พันธ์
9. นางสาวปัทมาวดี  สะมานิ
10. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
11. นางสาวมารีนา  บุญวิเศษรัตน์
12. นางสาวรมิดา  กลยุทธสกุล
13. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
14. นางสาวลลิศรา  หมู่นิคม
15. เด็กหญิงสินีณัฐ  สุขะวิริยะ
16. นางสาวอรุณี  พวงเงิน
17. นางสาวอักษรศิลป์  ขันมณี
18. นางสาวอัมรา  อารี
19. นายอาลีฟ  ดอเลาะ
20. นางสาวโชติรส  เสนาพุทธ
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นางสาวญานีต้า  วาแมดีซา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายพงศ์ไท  กาญจนพบู
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 1. เด็กชายยูซุฟ  เอมวัฒนา
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 1. นายสรศักย์  ล้ำบริสุทธิ์
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนาถ  วิเชียร
 
1. นายพจน  ทาหนองบัว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวต่วนนัสรินทร์  ต่วนสุหลง
2. นางสาวน้องพลอย  แก้วศรีงาม
3. นายรัชชานนท์  กุลชนะนิมิตร
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรณี  แก้วลี
2. นางสาวเบญญา  โลเกตุ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นายนรินทร์  แดงมิน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นายดิษยนันท์  บุญประสิทธิ์
2. นายอุสมานห์  มาซูด
 
1. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
2. นางสาวณัฐชุตา  ชตานนท์