สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โฉมเวียง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพันธ์วิภา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 21 1. นายนัสรัน  บินมะเก๊ะ
2. นายสุุไลมาน  วายะโยะ
3. นายเฝาซาน  หมักหมัน
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัับดุลเลาะห์
2. เด็กหญิงปาณิศา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  แสงสุข
 
1. นายจตุพร  สวัสดี
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกันย์สินี  พรมนัสมงคล
2. เด็กหญิงโนรี  นิมา
 
1. นาย อนันต์  สุขสาลี
2. นายรณชัย  สุพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้นภู
2. นางสาวรัตนา  เมฆวัน
 
1. นาย อนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.31 ทองแดง 9 1. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนิชาภา  วัฒนวงศ์
3. นางสาวน้ำเพชร  วันเพ็ญ
4. นางสาวสุรียากร  พึ่งสาย
5. นางสาวเรณุกา  สินเพ็ง
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวธัญญารัตน์  มณีฉาย
2. นายอนันตศักดิ์  เรืองภักดี
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฟาตอนะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  กล้าหาญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  มณีฉาย
3. นางสาวมณีรัตน์  พระพินิจ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
2. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายตะวัน  วรรณุลัย
2. นายธเนศ  บุญเกิด
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด