สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวฮุซนียะห์  เหร็นเส็บ
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกันย์สินี  พรมนัสมงคล
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
2. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนันท์นภัส  เรืองพานิช
 
1. นายนันทวุฒิ  พุ่มอ่ำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาววรรณดี  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัลลิกา  มาลี
2. นางสาวอารีนา  บุญมา
3. นางสาวฮุสนา  ขนาดผล
 
1. นางซัลบียะห์  สาโรวาท
2. นายอดุลย์  วิมลสันติรังษี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอารีญา  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงโนรี  นิมา
 
1. นางนิสากร  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวดวงกมล  อัชฌาพงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวสร้อยเพขร  กามนต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 23 1. นางสาวธัญชนก  เกากลางดอน
 
1. นางศิริลักษณ์  ภูถาวร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  นนตะบุตร
2. เด็กหญิงนุมา  หละบิลลา
3. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวสุพัตรา  ชลไพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวจิณห์นิภา  พึ่งเพียร
3. นางสาวปรียานุช  หมัดชา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน
2. นางสาวบุญญิสา  ป้อมขุนพรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
3. เด็กชายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมัลลิกา  มาลี
2. นางสาววรรษมน  นามเทวี
3. นางสาวอารีนา  บุญมา
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอับบาส  ข่าน
 
1. นางสุชัญญา  แสนสุมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชัชลัย  หมินหมัน
 
1. นายซารีฟ  แสงวิมาน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางวันทนีย์  ยะลาไสย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกอหญ้า  อยู่ยืน
2. เด็กหญิงฮุสนา  วัฒนะเกาะ
 
1. นางชลธิชา  มูฮำหมัด
2. นางสาวจินตนา  บูรณวิชิต
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสาย
2. เด็กชายธนดล  เขตรนิมิตร
3. เด็กหญิงศิรินญา  อัมพวา
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิณห์นิภา  พึ่งเพียร
2. นางสาวโสภิดา  อรุณเพิ่มพร
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด