สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โฉมเวียง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวฮุซนียะห์  เหร็นเส็บ
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพันธ์วิภา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวสินิทธา  โวหาร
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนฤทธิ์  รวยรื่น
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  โหลทอง
3. เด็กหญิงนุมา  หละบิลลา
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 21 1. นายนัสรัน  บินมะเก๊ะ
2. นายสุุไลมาน  วายะโยะ
3. นายเฝาซาน  หมักหมัน
 
1. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกันย์สินี  พรมนัสมงคล
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
2. นางสาวจรีรัตน์  กลิ่นเมือง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนันท์นภัส  เรืองพานิช
 
1. นายนันทวุฒิ  พุ่มอ่ำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นางสาววรรณดี  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัลลิกา  มาลี
2. นางสาวอารีนา  บุญมา
3. นางสาวฮุสนา  ขนาดผล
 
1. นางซัลบียะห์  สาโรวาท
2. นายอดุลย์  วิมลสันติรังษี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอารีญา  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงโนรี  นิมา
 
1. นางนิสากร  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวดวงกมล  อัชฌาพงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวสร้อยเพขร  กามนต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 23 1. นางสาวธัญชนก  เกากลางดอน
 
1. นางศิริลักษณ์  ภูถาวร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  นนตะบุตร
2. เด็กหญิงนุมา  หละบิลลา
3. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวสุพัตรา  ชลไพร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวจิณห์นิภา  พึ่งเพียร
3. นางสาวปรียานุช  หมัดชา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน
2. นางสาวบุญญิสา  ป้อมขุนพรม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เดวิเลาะ
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
3. เด็กชายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางอารีย์  วิมุกตะลพ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมัลลิกา  มาลี
2. นางสาววรรษมน  นามเทวี
3. นางสาวอารีนา  บุญมา
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัับดุลเลาะห์
2. เด็กหญิงปาณิศา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  แสงสุข
 
1. นายจตุพร  สวัสดี
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกันย์สินี  พรมนัสมงคล
2. เด็กหญิงโนรี  นิมา
 
1. นาย อนันต์  สุขสาลี
2. นายรณชัย  สุพร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้นภู
2. นางสาวรัตนา  เมฆวัน
 
1. นาย อนันต์  สุขสาลี
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐากูร  บุตรอีด
2. เด็กชายสุขดี  สิงห์สา
 
1. นายจตุพร  สวัสดี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรกันญ์  จิรทีปจ์มหารายา
2. เด็กหญิงสลินลา  อินตนัย
3. เด็กหญิงสิริพร  แก้ววงศ์น้อย
4. เด็กหญิงสุชาดา  มากเลาะเลย์
5. เด็กหญิงเมธาวดี  อุทธกังกุล
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.31 ทองแดง 9 1. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนิชาภา  วัฒนวงศ์
3. นางสาวน้ำเพชร  วันเพ็ญ
4. นางสาวสุรียากร  พึ่งสาย
5. นางสาวเรณุกา  สินเพ็ง
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -   1. นายถวิล  จุลทัศน์
2. นางสาวศิรินัย  ซาชา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวกิตติภา  ธนิกกุล
3. นางสาวฐิตาพร  คำภิระอิน
4. นายรุ่งโรจน์  แก้วศรี
5. นางสาวอักษร  นิลอาทิ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวกุมารีรัตน์  กำปะนี
2. นางสาวจัสมินต์  เยาวรินทร์
3. นายจิรายุทธ  ลูกอินทร์
4. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
5. นายณัฐกร  คงสิเหร่
6. นายณาณวัฒน์  งานแข็ง
7. นางสาวนัฐมล  ดูเหมาะ
8. นางสาวนิรชา  วงศ์พันธ์
9. นางสาวปัทมาวดี  สะมานิ
10. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
11. นางสาวมารีนา  บุญวิเศษรัตน์
12. นางสาวรมิดา  กลยุทธสกุล
13. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
14. นางสาวลลิศรา  หมู่นิคม
15. เด็กหญิงสินีณัฐ  สุขะวิริยะ
16. นางสาวอรุณี  พวงเงิน
17. นางสาวอักษรศิลป์  ขันมณี
18. นางสาวอัมรา  อารี
19. นายอาลีฟ  ดอเลาะ
20. นางสาวโชติรส  เสนาพุทธ
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นางสาวญานีต้า  วาแมดีซา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายพงศ์ไท  กาญจนพบู
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวธัญญารัตน์  มณีฉาย
2. นายอนันตศักดิ์  เรืองภักดี
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรเทพ  จิตหลัง
2. เด็กชายวรพันธ์  ระดิ่ง
 
1. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
2. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัญจมาวนี  ธรรมสมบัติ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฟาตอนะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกูล
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  กล้าหาญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  มณีฉาย
3. นางสาวมณีรัตน์  พระพินิจ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
2. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศนีย์  ขำบรรจง
2. นางสาวนิรชา  ทองคำ
3. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
4. นายรัชชานนท์  กุลชนะนิมิตร
5. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
6. นางสาววริภา  กรกนก
7. นายสุไลมาน  วายาโยะ
8. นายอิรฟาน  เจ๊ะโสะเจ็ะหลี
9. นายเฟาซาน  หมักหมัน
10. นายเอกราช  เบ้ามา
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายปฏืพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นายกฤติกร  บุญมี
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปามูล
3. เด็กหญิงปวีณา  สังเกตุ
4. เด็กหญิงพรชิตา  เหลืองแดง
5. เด็กหญิงวาทินี   กิ่งสกุล
6. เด็กหญิงสิริกัญญา   เช้าวันดี
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผ่องใส
8. เด็กหญิงแทน  อักวงษา
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายปฏืพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นายกฤติกร  บุญมี
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาภา  จักษุวิจิตรกร
2. นางสาวณัฏฐ์รมิดา  โพธิ์กระจ่าง
3. นางสาวทัศนีย์  ขำบรรจง
4. นางสาวนิรชา  ทองคำ
5. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
6. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
7. นางสาววริภา  กรกนก
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายปฏืพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นายกฤติกร  บุญมี
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงปวีณา  สังเกตุ
3. เด็กหญิงพรชิตา  เหลืองแดง
4. เด็กหญิงวาทินี   กิ่งสกุล
5. เด็กหญิงสิริกัญญา   เช้าวันดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผ่องใส
7. เด็กหญิงแทน  อักวงษา
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นายกฤติกร  บุญมี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาภา  จักษุวิจิตรกร
2. นางสาวณัฏฐ์รมิดา  โพธิ์กระจ่าง
3. นางสาวทัศนีย์  ขำบรรจง
4. นางสาวนิรชา  ทองคำ
5. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
6. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
7. นางสาววริภา  กรกนก
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นายกฤติกร  บุญมี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นางสาวนูรอาเดีย  บุญชม
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอับบาส  ข่าน
 
1. นางสุชัญญา  แสนสุมา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชัชลัย  หมินหมัน
 
1. นายซารีฟ  แสงวิมาน
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 1. เด็กชายยูซุฟ  เอมวัฒนา
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 1. นายสรศักย์  ล้ำบริสุทธิ์
 
1. นางชนุนาถ  รัศมี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นางวันทนีย์  ยะลาไสย์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนาถ  วิเชียร
 
1. นายพจน  ทาหนองบัว
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแพรวรัศมี  สิงห์สนิท
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกอหญ้า  อยู่ยืน
2. เด็กหญิงฮุสนา  วัฒนะเกาะ
 
1. นางชลธิชา  มูฮำหมัด
2. นางสาวจินตนา  บูรณวิชิต
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรัชญา  เตชะวัชรเทพ
2. นายดีน  พรมแสง
 
1. นางสาวจินตนา  บูรณวิชิต
2. นางชลธิชา  มูฮำหมัด
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตพงศ์  ศรีสุข
2. เด็กชายกิตติ  ชูสิน
3. เด็กชายณัฐนันท์  ธวัลฉัตรวราธร
4. เด็กชายธรรมวัตร  เลิศล้ำบุญชัย
5. เด็กชายธวัช  เข็มปัญญา
6. เด็กชายนิตินันท์  เผ่าพันธุ์สร
7. เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ
8. เด็กชายสิทธิพันธ์  ล้วนสม
 
1. นายนันทวุฒิ  พุ่มอ่ำ
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
3. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสาย
2. เด็กชายธนดล  เขตรนิมิตร
3. เด็กหญิงศิรินญา  อัมพวา
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวเรศ  พร้อมพูล
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
3. เด็กชายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวต่วนนัสรินทร์  ต่วนสุหลง
2. นางสาวน้องพลอย  แก้วศรีงาม
3. นายรัชชานนท์  กุลชนะนิมิตร
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวรรธ  โคตสำราญ
 
1. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรณี  แก้วลี
2. นางสาวเบญญา  โลเกตุ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นายนรินทร์  แดงมิน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิณห์นิภา  พึ่งเพียร
2. นางสาวโสภิดา  อรุณเพิ่มพร
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นายตะวัน  วรรณุลัย
2. นายธเนศ  บุญเกิด
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นายดิษยนันท์  บุญประสิทธิ์
2. นายอุสมานห์  มาซูด
 
1. นางสาวประกายดาว  กลิ่นเกิด
2. นางสาวณัฐชุตา  ชตานนท์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตย์นัยน์  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวธมนวรรณ  รุ่งเรือง
3. นายสุไลมาน  วายะโยะ
 
1. นางสาวดาราณี  เรืองพานิช
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนุจรี  คำหอม
3. เด็กหญิงสุมาลี  จันทอง
 
1. นายชัยวุฒิ   ซัววงษ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  จำรูญสาย
2. นางสาวยุวดี  บุญกระจ่าง
3. นางสาวสุนิดตา  คณาปกรณ์กุล
 
1. นายชัยวุฒิ   ซัววงษ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภัสวี  ตานีเทพ
2. นายนัสรัน  บินมะเก๊ะ
3. นายเฉลิมเกียรติ  เนือแรง
 
1. นางสาวดาราณี  เรืองพานิช