สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรกันญ์  จิรทีปจ์มหารายา
2. เด็กหญิงสลินลา  อินตนัย
3. เด็กหญิงสิริพร  แก้ววงศ์น้อย
4. เด็กหญิงสุชาดา  มากเลาะเลย์
5. เด็กหญิงเมธาวดี  อุทธกังกุล
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.31 ทองแดง 9 1. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนิชาภา  วัฒนวงศ์
3. นางสาวน้ำเพชร  วันเพ็ญ
4. นางสาวสุรียากร  พึ่งสาย
5. นางสาวเรณุกา  สินเพ็ง
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -   1. นายถวิล  จุลทัศน์
2. นางสาวศิรินัย  ซาชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวกิตติภา  ธนิกกุล
3. นางสาวฐิตาพร  คำภิระอิน
4. นายรุ่งโรจน์  แก้วศรี
5. นางสาวอักษร  นิลอาทิ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวกุมารีรัตน์  กำปะนี
2. นางสาวจัสมินต์  เยาวรินทร์
3. นายจิรายุทธ  ลูกอินทร์
4. นายชาคริต  วิเศษหมื่น
5. นายณัฐกร  คงสิเหร่
6. นายณาณวัฒน์  งานแข็ง
7. นางสาวนัฐมล  ดูเหมาะ
8. นางสาวนิรชา  วงศ์พันธ์
9. นางสาวปัทมาวดี  สะมานิ
10. นางสาวพฤกษา  ผ่องใส
11. นางสาวมารีนา  บุญวิเศษรัตน์
12. นางสาวรมิดา  กลยุทธสกุล
13. นางสาวรัมภาภัค  อยู่ยิ่ง
14. นางสาวลลิศรา  หมู่นิคม
15. เด็กหญิงสินีณัฐ  สุขะวิริยะ
16. นางสาวอรุณี  พวงเงิน
17. นางสาวอักษรศิลป์  ขันมณี
18. นางสาวอัมรา  อารี
19. นายอาลีฟ  ดอเลาะ
20. นางสาวโชติรส  เสนาพุทธ
 
1. นางลลิตา  สาและ
2. นางสาวญานีต้า  วาแมดีซา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายพงศ์ไท  กาญจนพบู
2. เด็กหญิงรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวธัญญารัตน์  มณีฉาย
2. นายอนันตศักดิ์  เรืองภักดี
 
1. นางสาวสุนา  สีแก้ว
2. นางสุมิตรา  เมฆสุวรรณ